Nawigacja Treść Narzędzia dostępności

Redakcja

  • Redaktor główny:
    Mirosław Gardziński
    mgardzinski@umwalcz.pl
    tel: +48 67 258 44 71 wew. 33
    fax: +48 67 258 26 18
  • Pozostali redaktorzy

 

Wydział

Rodzaj spraw

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego
i Środowiska

 • Ochrona środowiska
 • Zieleń miejska
 • Planowanie przestrzenne

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • Gospodarka nieruchomościami
 • Mieszkania komunalne
 • Dzierżawa gruntów gminnych i reklamy

Wydział Edukacji

 Dotacja dla przedszkoli niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie
    miasta Wałcz
 • Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
 • Ewidencja szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez miasto Wałcz
 • Dowóz uczniów z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz

 • Stypendium szkolne
  DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Wydział Spraw Społecznych

 • Karta Dużej Rodziny
 • Zachodniopomorska Karta Rodziny
 • Zachodniopomorska Karta Seniora
 • Realizacja zadań publicznych - organizacje pozarządowe.
 • Przyznanie prawa pomocy prawnej dla osób prawnych i fizycznych
 • Skierowanie osoby uzależnionej na leczenie  
 •  Sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących
 •  Potwierdzenie sprawowania opieki faktycznej nad osobą uprawnioną do renty socjalnej, o której mowa w art.
    12 b ust.
2 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 roku o rencie socjalnej.
 •  Zasady wynajmowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz

 •  Zasady dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Wałcz oraz zamiany pomiędzy najemcami lokali należących do tego zasobu a osobami zajmującymi lokale w innych zasobach.
 • Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
    Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Wydział Inwestycji i Realizacji Projektów

 • Pożyczki dla wspólnot mieszkaniowych.

Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej
 • Zezwolenie na pokaz fajerwerków
 • Rejestracja działalności gospodarczej
 • Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
 • Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 • Przyznawanie stypendiów sportowych przez Burmistrza Miasta
 • Udzielanie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa

  Wykaz dróg publicznych Gminy Miejskiej Wałcz (Miasto Wałcz)
 •
Umieszczenie plakatów, tablic lub banerów wyborczych
 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu umieszczenia obiektu budowlanego,
    reklamy lub na prawach wyłączności.
 • Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej: obiektu, urządzenia lub reklamy
 • Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej
 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu: prowadzenia robót w pasie drogowym,
    umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
 • Zgłoszenie awaryjnego zajęcia pasa drogowego drogi gminnej
 • Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
    nieruchomości z terenu miasta Wałcz
 • Uzyskanie zezwolenia na zajęcie drogi gminnej wewnętrznej w celu prowadzenia robót
 • Wydawanie nalepki EE dla właścicieli pojazdów elektrycznych

Wydział Księgowości

 • Rozpatrywanie wniosków o przyznanie ulg podatkowych
 • Podatki
 • Wyrażenie  zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłatą zadłużenia
 • Zwrot opłaty skarbowej
 • Wydanie kopii/uwierzytelnionych kopii/uwierzytelnionych odpisów/ dokumentów w trybie ordynacji podatkowej

Wydział Spraw Obywatelskich

 • Rejestr wyborców
 • Dowody osobiste
 • Sprawy wojskowe
 • Sprawy meldunkowe
 • Zgromadzenia
 • Klauzule RODO

Urząd Stanu Cywilnego

 • Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
 • Dane kontaktowe, godziny urzędowania, opłaty skarbowe
 • Wydawanie aktów stanu cywilnego
 • Urodzenie
 • Małżeństwo
 • Zgon
 • Sprostowanie i uzupełnienie
 • Transkrypcje, ustalenia, odtworzenia
 • Rozwód
 • Zmiana imienia i nazwiska
 • 50-lecie pożycia małżeńskiego

Inspektor Ochrony Danych  • Udostępnianie informacji publicznej na wniosek