Treść informacji:

Podstawa prawna:
- art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Informacje publiczne będące w posiadaniu Urzędu i niezamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej udostępniane są na wniosek, z zachowaniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów.
2. Wnioskodawca może złożyć wniosek bez korzystania z przygotowanego druku, pod warunkiem że zawiera on niezbędne elementy umożliwiające udzielenie i przekazanie odpowiedzi.
3. Przykładowy wzór wniosku do pobrania w zakładce "Załączniki".

OPŁATY:
1. Nie pobiera się, z wyjątkiem określonym w punkcie 2.
2. Urząd Miasta Wałcz może pobrać od wnioskodawcy opłatę za udostępnienie informacji publicznej, jeśli ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Wniosek może być przekazany w dowolnej postaci, np.

 • osobiście – w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, kancelaria ogólna pokój nr 7;
 • za pomocą poczty tradycyjnej – na adres: Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz;
 • elektronicznej skrzynki podawczej – na adres: /4am3ot27ub/SkrytkaESP;
 • poczty elektronicznej – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W tym przypadku nie jest wymagane opatrywanie wniosku podpisem elektronicznym;
 • faksem – na numer +48 67 258 26 18.

TERMIN ODPOWIEDZI:

 • Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli informacja publiczna nie może zostać udostępniona w tym terminie Urząd wysyła do wnioskodawcy pismo z informacją o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację - nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w formie czynności materialno-technicznej, zaś odmowa udostępnienia informacji publicznej w drodze decyzji administracyjnej.
 • Oprócz odmowy udzielenia informacji publicznej w formie decyzji administracyjnej Urząd Miasta Wałcz może udzielić odpowiedzi w formie pisma, z wyjaśnieniem że:
 • żądana informacja nie jest informacją publiczną,
 • Urząd Miasta Wałcz nie dysponuje żądaną informacją,
 • istnieje odrębny tryb dostępu do informacji.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Inspektor Ochrony Danych, tel. 67 258 44 71 wew. 31

TRYB ODWOŁAWCZY:
Od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej służy odwołanie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

UWAGI:


Obowiązek informacyjny wobec osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) informujemy, iż:

 • Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Wałcz, z siedzibą w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz.

 • Inspektor Ochrony Danych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, dane kontaktowe: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 67 258 44 71 wew. 31.

 • Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych
z rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej lub ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, którym jest udostępnianie informacji publicznej lub informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania.

W wypadku zaistnienia konieczności wydania w Państwa sprawie decyzji administracyjnej może zaistnieć potrzeba uzupełnienia danych osobowych o adres korespondencyjny, stosownie do wymagań wynikających z ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego

 • Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, np. właściwym sądom.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Minimalny okres to 5 lat.

 • Prawa osób, których dane dotyczą

Na zasadach zgodnych z RODO, mają Państwo prawo do:

 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 • Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej /zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej, przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 • Wymóg podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w przypadku przekazania odpowiedzi na wskazany adres lub konieczności wydania decyzji administracyjnej.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór wniosku docx 13.75 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 03 wrzesień 2021 08:21 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 03 wrzesień 2021 08:22 Przemysław Draus