Podstawa prawna: art. 44 ust. 1 pkt. 1, 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2224), Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1044)

I.WYMAGANE DOKUMENTY: (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
- Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego.
-  dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy;
- oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika;
- oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną;
- dokument tożsamości wnioskodawcy – do wglądu.

II.OPŁATY:
Opłata skarbowa:
• za odpis skrócony – 22,00 zł,
• za wielojęzyczny odpis skrócony – 22,00 zł,
• za odpis zupełny – 33,00 zł,
• za zaświadczenie o dokonanych w księgach wpisach lub o ich braku – 24,00 zł,
• za zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł,
• pełnomocnictwo – 17,00 zł

III.TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku -  wydaje się niezwłocznie.
Odpisy aktów stanu cywilnego nie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się w terminie 10 dni roboczych.

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Stanu Cywilnego (USC).

V.TRYB ODWOŁAWCZY:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Zachodniopomorskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który  wydał decyzję.

VI.UWAGI:
1. Sprawy załatwia się w pokoju  4 lub 6,  tel. 67 258 44 71 w. 52  i  67 258 28 57.
2. Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych
w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego doc 39.00 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 27 kwiecień 2020 10:21 Przemysław Draus