Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U.z 2019 poz. 1170 ze zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U.z 2019 r. poz. 900 ze zm.),
- ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.),
- ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 888 ze zm.),
- Uchwała nr VII/SXXXIX/276/17 Rady Miasta Wałcz z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
- Uchwały nr VII/SXXVIII/195/16 Rady Miasta Wałcz z 27.12.2016 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na terenie miasta Wałcz
- Uchwała nr VII/SXXIII/145/16 Rady Miasta Wałcz z 28.06.2016 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

WYMAGANE DOKUMENTY: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
Wypełnione formularze:

- osoby prawne:
a)  DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości,
b)  DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A,
c)  DR-1 – deklaracja na podatek rolny,
d)  DL-1– deklaracja na podatek leśny,

-     osoby fizyczne:
a)  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
b)  DT-1 – deklaracja na podatek od środków transportowych; załącznik DT-1/A

OPŁATY:
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria ogólna – pokój Nr 7 (parter)

TERMIN ODPOWIEDZI:
1. Zgłoszenie przedmiotu do opodatkowania:
a) podatek od nieruchomości
 -  osoby prawne – do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie  tego   obowiązku,
  - osoby fizyczne – 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystywania przedmiotu opodatkowania lub jego części,
  -  jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej lub spółek nie posiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

b) podatek od środków transportowych - do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek      podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,

c) podatek rolny
-  osoby prawne – do dnia 15 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
-  osoby fizyczne – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego, lub gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie innej działalności gospodarczej niż działalność rolnicza lub po zaprzestaniu prowadzenia tej działalności przywrócono na tych  gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu  lub zwiększeniu,
- jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób   prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej
- osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne,

d)  podatek leśny
-     osoby prawne – do dnia 31 stycznia na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
-     osoby fizyczne – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym, lub gdy w trakcie roku podatkowego las został zajęty na wykonywanie działalności gospodarczej innej niż działalność leśna lub po zaprzestaniu wykonywania tej działalności przywrócono działalność leśną, albo z innych powodów jego powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu,
-    jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nie posiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

2.     Korekta formularzy – podatnicy, o których mowa wyżej zobowiązani są odpowiednio skorygować swoje formularze w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie, zmniejszenie lub zwiększenie obowiązku podatkowego, a także ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub siedziby - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział  Księgowości, tel. 67 258 4471 wew. 35

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
DL-1 doc 75.50 KB Przemysław Draus
DN-1 doc 139.50 KB Przemysław Draus
INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO doc 176.50 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 23 kwiecień 2020 11:29 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 12 maj 2020 11:46 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2020 11:56 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 06 maj 2021 12:51 Przemysław Draus