WYMAGANE DOKUMENTY (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
1. wniosek podatnika o wydanie kopii/uwierzytelnionych kopii/ dokumentów
2. pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczony odpis) -
w przypadku reprezentowania podatnika przez pełnomocnika wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej

OPŁATY

  1. Opłata skarbowa w przypadku żądania uwierzytelnionej kopii od każdej pełnej lub rozpoczętej strony – 5,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16.11.21006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1000 ze zm.)
  2. Opłata za sporządzenie przez organ podatkowy kopii lub odpisu dokumentów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.U.
    z 2018 poz. 1844)
  • 0,60 zł– za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A4;
  • 0,80 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A4;
  • 0,90 zł – za jedną stronę w przypadku kopii lub odpisu jednostronnego w formacie A3;
  • 1,20 zł – za dwie strony w przypadku kopii lub odpisu dwustronnego w formacie A3.

Opłatę skarbową oraz opłatę za sporządzenie kopii lub odpisu można uiścić na konto Gminy Miejskiej Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

  1. W toku prowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy odstępuje od ustalenia kosztów sporządzenia kopii lub odpisów dokumentów w przypadku stwierdzenia, ze wydatki na postępowanie nie przekraczają czterokrotności kosztów upomnienia (art. 269 §2 ustawy Ordynacja podatkowa)

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Ogólna – pokój nr 7 (parter)
Wydział Księgowości – pokój Nr 18 (parter)

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Bez zbędnej zwłoki, lecz nie dłużej niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Księgowości, tel. 67 258 4471 wew. 35

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelniania takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie (dotyczy dokumentów zawierających informacje niejawne, a także innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny (art. 179 §1,2 Ordynacja podatkowa).
Zażalenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie (zażalenie składa się w Kancelarii). Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 22 grudzień 2020 13:59 Przemysław Draus