Podstawa prawna:

 1. Ustawa  z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /tj. Dz. U. z 2008r. , poz. 800 ze zm. / -  art. 67 a §1 oraz art. 67 b §1
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 marca 2010 r.  w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  /Dz. U. z 2010 r. nr 53 poz. 311/

Wymagane dokumenty: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 • wniosek  o przyznanie ulgi  pod postacią umorzenia zaległości, odroczenia lub rozłożenia na raty zobowiązania z tytułu  podatku od nieruchomości, podatku rolnego, środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z uzasadnieniem i udokumentowaniem  „ważnego interesu podatnika” bądź „interesu publicznego” (Załącznik nr 1)
 • oświadczenie o stanie majątkowym  (Załącznik nr 2 dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą  oraz załącznik nr 3 dla osób prawnych )
 • dokumenty potwierdzające okoliczności podane we wniosku oraz potwierdzające sytuację ekonomiczną podatnika np. zaświadczenie o zarobkach, ostatni odcinek renty lub emerytury, zaświadczenie z Urzędu Pracy. W przypadku osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy przedstawić kondycję ekonomiczno-finansową  przedsiębiorstwa, sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych  i inne dokumenty świadczące o sytuacji finansowej podatnika
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby prawne winny dołączyć :
  • zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskanej w roku w którym ubiegają się o pomoc oraz  w ciągu 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku albo oświadczenia   o wielkości pomocy de minimis  otrzymanej w tym okresie lub oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (załącznik nr 4),
  • oświadczenia o wielkości  i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 5)

Opłaty:
Nie pobiera się opłat od wniosku

Opłata skarbowa:
za złożenie pełnomocnictwa – 17,00 zł.

Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miasta lub na konto w Banku Pekao S.A. I O/Wałcz 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662 . Tytuł wpłaty powinien precyzyjnie wskazywać sprawę której dotyczy.

Pełnomocnictwa udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu są zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miasta, parter , pokój nr 7

Godziny pracy:
Poniedziałek –piątek  8.30 – 15.30

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Księgowości, parter, pok.13

Kontakt:
Tel. (067) 258-44-71 wew. 12

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni, a sprawach skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

 Odwołanie od decyzji powinno zawierać:

 1. wskazanie osoby, od której pochodzi, oraz jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiadają identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa),
 2. zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 222 ustawy Ordynacja podatkowa).

Uwagi:

 1. Wniosek winien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres (miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu, siedziby albo miejsca prowadzenia działalności) lub adres do doręczeń w kraju, identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydentów – numer i serię paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego (art. 168 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa).
 2.  Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni, z pouczeniem, że niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpatrzenia (art. 169 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
 3. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy – Ordynacja podatkowa).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Załącznik nr 1 doc 50.50 KB Przemysław Draus
Załącznik nr 2 doc 30.93 KB Przemysław Draus
Załącznik nr 3 doc 22.97 KB Przemysław Draus
Załącznik nr 4 doc 28.00 KB Przemysław Draus
Załącznik nr 5 xls 79.05 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 10:31 Przemysław Draus