1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie zaświadczenie o spłacie zadłużenia wynikającego z aktu notarialnego dotyczącego nabytej nieruchomości lub z decyzji dotyczącej przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wyrażenie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej w związku ze spłatą zadłużenia.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY (Wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki"
- Wniosek o wystawienie zaświadczenia o spłacie zadłużenia.
- Dowód potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej.
- Akt notarialny lud decyzja dotycząca przekształcenia na potwierdzające ustanowienie hipoteki na rzecz Gminy Miejskiej.
- Wzór wniosku o wystawienie zaświadczenia

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGA ELEKTRONICZNĄ
Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, ePUAP.

4. OPŁATY
Opłata skarbowa w wys. 17,00 zł płatę należy uiścić na rachunek bankowy Banku PEKAO S.A. I/O Wałcz Nr 31124037121111000043636662

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz, parter - pokój nr 7
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

6. OSOBA DO KONTAKTU
Izabela Góral – parter, pok. nr 15 tel. 67 258 44 71 w. 27

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie zaświadczenia następuje w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 poz. 1546) oraz Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór wniosku doc 14.89 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 10:20 Przemysław Draus