1. ZAKRES ŚWIADCZONEJ USŁUGI
Wydanie decyzji określającej wysokość zwrotu opłaty skarbowej oraz wypłata zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy.

2. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY (wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
- Wniosek o zwrot opłaty skarbowej wraz z dokumentem potwierdzającym niedokonanie czynności urzędowej, niewydania zaświadczenia lub zezwolenia wraz z dowodem potwierdzającym dokonanie zapłaty opłaty skarbowej.
- Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU DROGA ELEKTRONICZNĄ
Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, ePUAP.

4. OPŁATY
Nie podlega opłacie.

5. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW
Dokumenty można złożyć osobiście w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz, parter -pokój nr 7
od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 lub przesłać pocztą na adres:
Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz

6. OSOBA DO KONTAKTU
Izabela Góral – parter, pok. nr 15 tel. 67 258 44 71 w. 27

7. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA
Wydanie decyzji następuje w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku. Zwrot opłaty skarbowej następuje w momencie, w którym decyzja staje się ostateczna, jeżeli żadna ze stron nie wniosła odwołania, bądź upłynął 14-dniowy termin od dnia doręczenia decyzji do wniesienia odwołania.

8. TRYB ODWOŁAWCZY
Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz.

9. PODSTAWA PRAWNA
Zwrot opłaty skarbowej – na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r. poz.1546) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330 ze zm.) oraz art. 207 i art. 210 § 1 i § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.)

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wzór wniosku pdf 165.14 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 10:14 Przemysław Draus