Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu:

umieszczenia plakatów, tablic lub banerów wyborczych.

Ogólny opis:

1. W świetle przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz.470) wszelkie materiały propagandowe, tablice, plakaty, banery, afisze i hasła wyborcze są reklamami, a umieszczanie ich w pasie drogowym, może nastąpić wyłącznie w obrębie obszarów zabudowanych (oznakowanych znakami pionowymi D-42, D-43), za zezwoleniem zarządcy drogi.
2. Zezwolenie wydaje się w formie decyzji administracyjnej.
3. Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia nośnika wyborczego uzależnione są od jego powierzchni i czasu trwania zezwolenia.
4. Po ustaniu terminu zezwolenia zajmujący pas drogowy zobowiązany jest przywrócić zajęty element pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w określonym w decyzji terminie z zachowaniem obowiązujących przepisów porządkowych.
5. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
6. Za zajecie pasa drogowego:
a) bez zezwolenia zarządcy drogi;
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,
zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.
7. Podstawowe zasady obowiązujące osoby zaangażowane w wywieszanie plakatów reklamujących kandydatów i komitety wyborcze:
Agitację wyborczą prowadzi się na zasadach, w formach, w czasie i miejscach określonych przepisami Rozdziału 11 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja wyborcza do Sejmu RP i do Senatu RP. Zgodnie z tym aktem prawnym należy pamiętać o następujących zasadach:
- materiały wyborcze powinny zawierać wyraźne oznaczenie od kogo pochodzą,
- umieszczanie wyborczych plakatów lub haseł na ścianach budynków, ogrodzeniu, latarni, urządzeniu energetycznym, telekomunikacyjnym lub innym wymaga zgody właściciela lub zarządcy nieruchomości,
- przy ustawianiu własnych urządzeń ogłoszeniowych dla celów prowadzenia kampanii wyborczej należy stosować obowiązujące przepisy porządkowe,
- plakaty należy umieszczać w taki sposób, aby można je było następnie usunąć bez powodowania szkód,
- zabronione jest umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji samorządowej oraz sądów
- policja i służby drogowe obowiązane są usuwać na koszt komitetu wyborczego plakaty i hasła, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu fizycznemu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź w ruchu drogowym,
- zarządca drogi ma prawo postanowić o usunięciu plakatów wyborczych, haseł i urządzeń ogłoszeniowych umieszczonych z naruszeniem przepisów prawa na koszt właściwych komitetów wyborczych.
- niedopuszczalne jest umieszczanie materiałów wyborczych na obiektach użyteczności publicznej, np. przystankach autobusowych w sposób, który po ich usunięciu pozostawia trwały ślad (szczególnie uciążliwe jest ich naklejanie) lub w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu i środowisku, np. na drzewach.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Wymagane dokumenty: (wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
1. Wypełniony wniosek do zarządcy drogi.
2. Załączniki:
- zgodę właściciela słupów oświetleniowych, budynków, ogrodzeń, na których planowana jest ekspozycja.
- szkic sytuacyjny z zaznaczona lokalizacją nośnika wyborczego.
- pełnomocnictwo do podejmowania wszelkich czynności, m.in. do zaciągania zobowiązań finansowych, do których uprawniony i zobowiązany jest Pełnomocnik Wyborczy Komitetu Wyborczego (wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej w kwocie 17,00 zł).
- „Logo” ogłoszenia wyborczego (treść i kolorystyka) z podaniem wymiarów planszy, ilość sztuk oraz określeniem czy będzie ona jedno czy dwustronna.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.
2. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 206 lub decyzja zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew.63, pokój 206 (II piętro)

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:
Opłata za zajecie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn:
- powierzchni reklamy,
- liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- stawki opłaty za zajecie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Opłaty wynoszą:
1. Za umieszczanie w pasie drogowym nośników wyborczych za każdy dzień zajęcia pasa drogowego stawki opłat za 1 m2 powierzchni - 2,00 zł.
2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.
Opłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany w decyzji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Druki wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.pl 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o umieszczenie plakatów, tablic, banerów wyborczych pdf 237.29 KB Przemysław Draus
Wniosek o umieszczenie plakatów, tablic, banerów wyborczych doc 54.50 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 09:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 08:41 Przemysław Draus