Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu
umieszczenia obiektu budowlanego, reklamy lub na prawach wyłączności

Ogólny opis:
Zajmujący pas drogowy w celu umieszczenia obiektu budowlanego, reklamy lub zajęcia na prawach wyłączności obowiązany jest na minimum 30 dni przed planowanym zajęciem pasa złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

 1. Po ustaniu terminu zezwolenia zajmujący pas drogowy zobowiązany jest przywrócić zajęty element pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w określonym w decyzji terminie i zgłosić do odbioru zarządcy drogi.
 2. Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje zarządca drogi.
 3. W celu przedłużenia terminu zajęcia pasa drogowego procedurę należy powtórzyć -składając kolejny wniosek co najmniej na 14 dni przed terminem kończącej się decyzji.
 4. Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności ma miejsce, gdy pas drogowy zajmowany jest m.in. przez składowanie materiałów (opał itp.), urządzenie ogródków gastronomicznych, stragany, ekspozycje towarów, prowadzenie handlu (stoisko tymczasowe do sprzedaży kwiatów, okularów przeciwsłonecznych itp.), umieszczenie urządzeń chłodniczych, zorganizowanie akcji promocyjnych. 6. Za zajecie pasa drogowego:
  1. bez zezwolenia zarządcy drogi;
  2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
  3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
 4. Uchwała Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Wymagane dokumenty: (Wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 1. Wypełniony wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu w celu umieszczenia obiektu budowlanego, reklamy lub zajęcia na prawach wyłączności.
 2. Załączniki:
  - szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z proponowaną lokalizacją obiektu budowlanego, reklamy lub na prawach wyłączności;
  - projekt techniczny lub rysunek reklamy z wymiarami, kolorystyką i treścią.

W przypadku, gdy reklama będzie mocowana do obiektu (np. słupa energetycznego, budynku) należy dołączyć zgodę właściciela obiektu

- pełnomocnictwo wraz z dokumentu potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP- opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

 1. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 203 lub decyzja zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.
 2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew. 63, pokój 206 (II piętro)

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:
Opłata za zajecie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn:
- liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego,
- liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- stawki opłaty za zajecie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 439).

Opłaty wynoszą:
1. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego przez rzut poziomy obiektu albo powierzchni reklamy, o których mowa w § 1 pkt 3, ustala się następujące stawki:
1) za obiekt budowlany (handlowy, usługowy) – 0,50 zł;
2) za obiekt budowlany stanowiącego infrastrukturę telekomunikacyjną – 0,20 zł;
3) za 1 m² powierzchni reklamy – 2,00 zł.

2. Za zajęcie pasa drogowego do celów innych niż prowadzenie robót, umieszczenie urządzenia, obiektu lub reklamy ustala się stawki w wysokości 0,50 zł za 1 m² dziennie.

Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

Opłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany w decyzji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 1. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia obiektu budowlanego lub reklamy należy uzyskać decyzję lokalizacyjną.
 2. Zarządca dróg zastrzega sobie możliwość:
  - niedopuszczenia do ustawienia obiektu, reklamy, o ile stwierdzi, że wykonana jest w sposób nieestetyczny lub jej konstrukcja może zagrażać bezpieczeństwu użytkowników drogi,
  - cofnięcia zezwolenia o ile stwierdzi, że wygląd obiektu, reklamy lub ich lokalizacja jest niezgodna z przedłożonym projektem,
  - natychmiastowego usunięcia obiektu, reklamy, w przypadku stwierdzenia, że zagrażają one bezpieczeństwu ruchu drogowego.
 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do:
  - utrzymywania obiektu, reklamy w estetycznym stanie,
  - czasowego usuwania na swój koszt obiektu. reklamy lub tablicy informacyjnej w przypadku konieczności przeprowadzenia prac związanych z przebudową lub utrzymaniem drogi, po otrzymaniu pisemnego wezwania zarządcy drogi.
 1. W przypadku stwierdzenia złego stanu technicznego konstrukcji obiektu lub reklamy zarządca drogi wezwie właściciela do jej naprawienia i odnowienia, a w przypadku niezadowalającego stanu po odnowieniu odbiegającego od stanu początkowego usunie obiekt, reklamę z pasa drogowego na koszt właściciela.
 2. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.pl
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek pdf 221.13 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 08:55 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 08:50 Przemysław Draus