Uzyskanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej:
- urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
- obiektu budowlanego,
- reklamy,

Ogólny opis:
1. Wnioskodawca obowiązany jest na minimum 30 dni przed planowanym zajęciem pasa drogowego złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, obiektu budowlanego lub reklamy.
2. Wnioskodawca przed rozpoczęciem robót budowlanych jest zobowiązany również do uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu budowlanego, urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego lub reklamy.
3. Po ustaniu terminu zezwolenia zajmujący pas drogowy zobowiązany jest przywrócić zajęty element pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w określonym w decyzji terminie i zgłosić do odbioru zarządcy drogi.
4. Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje zarządca drogi.
5. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
6. Za zajecie pasa drogowego:
a) bez zezwolenia zarządcy drogi;
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek do zarządcy drogi.

Załączniki: (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, obiektu budowlanego lub reklamy – 2 egzemplarze;
- pełnomocnictwo wraz z dokumentu potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.
2. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 206 lub decyzja zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew. 63, pokój 206 (II piętro).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie  za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. W przypadku umieszczania urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, wniosek o wydanie zezwolenia składa właściciel urządzenia.
2. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.pl


Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek na lokalizację urządzenia, obiektu, reklamy pdf 205.91 KB Łukasz Podgórski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 08:43 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 23 kwiecień 2020 08:44 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 10:25 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 14 lipiec 2021 07:17 Łukasz Podgórski