Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

 Ogólny opis:
1. Zjazd to połączenie drogi publicznej z nieruchomością położoną przy drodze, stanowiące bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470),
2. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
3. Zjazdy dzieli się na zjazd publiczny i zjazd indywidualny:
- zjazd publiczny to określony przez zarządcę drogi, jako zjazd, co najmniej do jednego obiektu, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, a w szczególności do stacji paliw, obiektu gastronomicznego, hotelowego przemysłowego, handlowego lub magazynowego.
- zjazd indywidualny to określony przez zarządcę drogi, jako zjazd do jednego lub kilku obiektów użytkowanych indywidualnie.
4. Wnioskodawca obowiązany jest na minimum 30 dni przed planowanym zajęciem pasa złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.
5. Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje zarządca drogi.
6. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, dołączając informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanej powierzchni w pasie drogowym oraz schemat oznakowania strefy objętej robotami.
7. Utrzymanie zjazdu należeć będzie do właściciela gruntu przyległego do pasa drogi.
8. Decyzja na lokalizację zjazdu jest wydawana na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w przeciągu 3 lat od jej wydania wtedy decyzja ta wygasa.
9. Wydanie decyzji zezwalającej na lokalizacje zjazdu jest bezpłatne, jeśli budowa lub przebudowa zjazdu związana jest z budownictwem mieszkaniowym (art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000 z późn. zm.) W przeciwnym wypadku opłata skarbowa wynosi 82,00 zł.
10. Za zajecie pasa drogowego:
a) bez zezwolenia zarządcy drogi;
b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Wymagane dokumenty:
Wypełniony wniosek do zarządcy drogi.

Załączniki: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
- kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości.
- projekt zagospodarowania działki i określenie sposobu włączenia przedmiotowej inwestycji do drogi, z zaznaczeniem planowanego zjazdu – 2 egz.
- kopia decyzji o warunkach zabudowy terenu (o ile jest wymagana).
- pełnomocnictwo wraz z dokumentu potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

2. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 206 lub decyzja zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew. 63, pokój 206 (II piętro)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.plTytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek na lokalizację przebudowę zjazdu pdf 218.86 KB Mirosław Gardziński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 08:35 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 10:15 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 kwiecień 2022 11:03 Mirosław Gardziński