Uzyskanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu z drogi gminnej

Ogólny opis:

1. Zjazd jest częścią drogi publicznej łączącą jezdnię z nieruchomością gruntową usytuowaną poza pasem drogowym, stanowiącą bezpośrednie miejsce dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,

2. Budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

4. Wnioskodawca obowiązany jest na minimum 30 dni przed planowanym zajęciem pasa złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu.

5. Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje zarządca drogi.

6. Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wystąpić z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, dołączając informację o terminie wykonywania robót, wielkości zajmowanej powierzchni w pasie drogowym oraz schemat oznakowania strefy objętej robotami.

7. Utrzymanie zjazdu należy do właściciela gruntu przyległego do pasa drogi.

8. Decyzja na lokalizację zjazdu jest wydawana na czas nieokreślony, jednak jeśli zjazd nie zostanie wybudowany w przeciągu 3 lat od jej wydania wtedy decyzja ta wygasa.

9. Za zajecie pasa drogowego:

a) bez zezwolenia zarządcy drogi;

b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;

c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693).

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).

3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000).

4. Uchwała Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony wniosek do zarządcy drogi.
 • Załączniki:
 • kopia dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości lub wypis z ewidencji gruntów).

Brak udokumentowania tytułu prawnego do nieruchomości będzie skutkowało odmową wydania zgody na budowę lub przebudowę zjazdu.

 • decyzja o warunkach zabudowy (o ile została wydana) lub wypis/wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z informacją odnośnie przewidzianego
  w planie sposobu obsługi komunikacyjnej obszaru, na którym położona jest przedmiotowa nieruchomość.
 • kopia aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 obejmującej zakres przedmiotowej nieruchomości w nawiązaniu do drogi gminnej z zaznaczonym proponowanym miejscem lokalizacji zjazdu i widocznymi granicami nieruchomości, której wniosek dotyczy – 2 egzemplarze.
 • pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa)
  w przypadku, gdy sprawę prowadzi inna osoba niż inwestor.
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł za dołączone pełnomocnictwo, zawierające wskazanie sprawy, której dotyczy ta opłata. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662
 • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł za wydanie zgody na lokalizacje zjazdu do obiektów budowlanych nie zwolnionych z opłaty skarbowej.

Opłaty nie uiszcza się w przypadku zagospodarowania działki wyłącznie na cele budownictwa mieszkaniowego.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Miejsce złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 • Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 • Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 • Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.

2. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 206 lub decyzja zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.

3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew. 63, pokój 206 (II piętro)

Tryb odwoławczy:

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.pl 
Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek na lokalizację przebudowę zjazdu doc 60.50 KB Mirosław Gardziński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 23 kwiecień 2020 08:35 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 10:15 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 07 kwiecień 2022 11:03 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 09 luty 2023 13:42 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2023 14:14 Mirosław Gardziński