Uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej w celu:
-     prowadzenia robót w pasie drogowym,
-     umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

 Ogólny opis:

 1.  Zajmujący pas drogowy w celu prowadzenia robót w pasie drogowym drogi gminnej lub w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem dróg obowiązany jest na minimum 30 dni przed planowanym zajęciem pasa złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.
 2. Po ustaniu terminu zezwolenia zajmujący pas drogowy zobowiązany jest przywrócić zajęty element pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności w określonym w decyzji terminie i zgłosić do odbioru zarządcy drogi.
 3. Zezwolenie w formie decyzji administracyjnej wydaje zarządca drogi.
 4. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami, wymogi wynikające z warunków technicznych dróg publicznych albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 5. Za zajecie pasa drogowego:
  a) bez zezwolenia zarządcy drogi;
  b) z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
  c) o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
 3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).\
 4. Uchwała Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Wymagane dokumenty: (Druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
1. Wypełniony wniosek do zarządcy drogi.

Załączniki:
a) w celu prowadzenia robót:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
Projekt organizacji ruchu związany z robotami prowadzonymi w pasie drogowym powinien określając sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego;
- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót);
- pełnomocnictwo wraz z dokumentu potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika.
Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.
- dodatkowo oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę urządzenia umieszczanego w pasie drogowym lub o zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

b) w celu umieszczenia urządzenia infrastruktury technicznej:
- zestawienie urządzeń infrastruktury technicznej z podaniem ilości, długości, szerokości oraz powierzchni rzutów poziomych poszczególnych urządzeń oraz sumy całkowitej powierzchni zajęcia pasa drogowego w m2;
- plan sytuacyjny z zaznaczoną trasą urządzeń infrastruktury technicznej objętych wnioskiem;
- kserokopię decyzji stanowiącej zezwolenie na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego;
- pełnomocnictwo wraz z dokumentu potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Urzędu Miasta Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

2. W przypadku zajęcia pasa drogowego w celu prowadzenia robót do składanego wniosku zarządca drogi może zażądać dostarczenia projektu budowlanego urządzenia umieszczanego w pasie drogowym.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
 2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
 3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.
 2. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 206 lub decyzja zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.
 3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew. 63, pokój 206 (II piętro).

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:
Opłata za zajecie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn:
- liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego,
- liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- stawki opłaty za zajecie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Opłaty wynoszą:

1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym za każdy dzień zajęcia:
1) chodnika - 5,00 zł
2) jezdni do 50 % szerokości - 5,00 zł
3) jezdni powyżej 50 % szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00 zł
4) pozostałych elementów pasa drogowego (pas zieleni, pobocze) – 1,50 zł.
2. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, za każdy dzień zajęcia:
1) chodnika – 0,15 zł;
2) jezdni do 50% szerokości – 0,15 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 0,20 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego (pas zieleni, pobocze) – 0,10 zł.
3. Stawki określone w pkt 1 i 2 stosuje się do placów, zatok postojowych, zatok autobusowych, pętli autobusowych, ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów), ciągów pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów.
3. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.
4. Za zajęcie pasa drogowego do celów innych niż prowadzenie robót, umieszczenie urządzenia, obiektu lub reklamy ustala się stawki w wysokości 0,50 zł za 1 m² dziennie.
4. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia:
1) w pasie drogowym (poza obiektem mostowym) - 40,00 zł
2) na obiekcie mostowym - 200,00 zł
5. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50 % w stosunku do stawek wymienionych w pkt. 1).
6. Za umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej stosuje się stawki w wysokości 20,00 zł.
7. Roczne stawki opłat określone w pkt. 1) obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub obiekcie mostowym.
8. Za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam za każdy dzień zajęcia pasa drogowego stawki opłat za 1 m2 powierzchni wynoszą:
1) pas drogowy zajęty przez rzut poziomy obiektu budowlanego (handlowego, usługowego) - 0,50 zł
2) za 1 m2 powierzchni reklamy - 2,00 zł
9. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

Opłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany w decyzji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:

 1. W przypadku umieszczania urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym, wniosek o wydanie zezwolenia składa właściciel urządzenia.
 2. Przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy uzyskać decyzję lokalizacyjną.
 3. Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.pl

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek- umieszczenie urządzeń pdf 231.96 KB Przemysław Draus
Wniosek w celu prowadzenia robót pdf 234.50 KB Przemysław Draus
Wniosek- umieszczenie urządzeń doc 43.50 KB Przemysław Draus
Wniosek w celu prowadzenia robót doc 71.00 KB Przemysław Draus
Oświadczenie o pozwoleniu zgłoszeniu budowy pdf 175.97 KB Mirosław Gardziński
Zawiadomienie wprowadzenie POR min. 7 dni przed pdf 193.16 KB Mirosław Gardziński
Informacja o sposobie zabezpieczenia robót droga publiczna pdf 176.08 KB Mirosław Gardziński
Zawiadomienie wprowadzenie POR min. 7 dni przed pdf 190.13 KB Mirosław Gardziński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 kwiecień 2020 11:48 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 10:08 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 04 marzec 2021 12:05 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 styczeń 2022 09:21 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 03 sierpień 2022 10:19 Mirosław Gardziński