Ogólny opis:
W przypadku konieczności usunięcia awarii urządzeń w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie zarządcę drogi.
Zgłoszenie awarii powinno zawierać:
- dane inwestora niezbędne do wystawienia decyzji administracyjnej,
- miejsce lokalizacji zajęcia pasa drogowego (nazwa ulicy, nr posesji, nr działki drogowej),
- rodzaj awarii, planowany okres zajęcia pasa,
- powierzchnia zajęcia pasa drogowego,
- dane osoby odpowiedzialnej za usunięcie awarii.

 1. Zajmujący pas drogowy jest zobowiązany zapewnić bezpieczne warunki dla ruchu drogowego i pieszych poprzez prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót oraz przywrócić pas drogowy do stanu pierwotnego.
2. Po zakończeniu robót Zajmujący pas niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie zarządcę drogi.
3. Zarządca drogi określa w zezwoleniu (w formie decyzji administracyjnej) warunki zajęcia pasa drogowego, warunki i termin przywrócenia pasa drogowego do stanu poprzedniego, ustala wysokość opłaty za prowadzenie robót w pasie drogowym.
4. Za zajecie pasa drogowego:
a)    bez zezwolenia zarządcy drogi;
b)   z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
c)    o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi,

zarządca drogi wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężna w wysokości 10-krotności opłaty podstawowej.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 września 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264).
3. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
4. Uchwała Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Wymagane dokumenty: (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
1. Wypełnione zgłoszenie do zarządcy drogi.
2. Załączniki:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
- ogólny plan orientacyjny w skali 1: 10 000 lub 1: 25 000 z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego oraz informacje o sposobie zabezpieczenia robót,
- pełnomocnictwo, jeżeli wniosku nie składa inwestor, a osoba przez niego upoważniona.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Niezwłocznie po zawiadomieniu zarządcy drogi gminnej, określeniu terminu usunięcia awarii i powierzchni zajętego pasa drogowego.
2. Wnioskodawca odbiera decyzję osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 206 lub decyzja zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew. 63, pokój 206 (II piętro)

Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego:
Opłata za zajecie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn:
- liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego,
- liczby dni zajmowania pasa drogowego,
- stawki opłaty za zajecie 1m2 pasa drogowego określonej uchwałą Nr VIII/XVI/146/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Wałcz (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 poz. 439).

Opłaty wynoszą:
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej w celu prowadzenia robót w pasie drogowym za każdy dzień zajęcia:
1) chodnika – 5,00 zł;
2) jezdni do 50% szerokości – 5,00 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 8,00 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego (pas zieleni, pobocze) – 1,50 zł.

2. Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1, w odniesieniu do infrastruktury telekomunikacyjnej, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:
1) chodnika – 0,15 zł;
2) jezdni do 50% szerokości – 0,15 zł;
3) jezdni powyżej 50% szerokości do całkowitego zajęcia jezdni – 0,20 zł;
4) pozostałych elementów pasa drogowego (pas zieleni, pobocze) – 0,10 zł.

3. Stawki określone w pkt 1 i 2 stosuje się także do placów, zatok postojowych, zatok autobusowych, pętli autobusowych, ścieżek rowerowych (dróg dla rowerów), ciągów pieszych oraz dróg dla pieszych i rowerów.
4. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

Opłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany w decyzji.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcza, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Jeżeli usunięcie awarii wiąże się z koniecznością wbudowania nowych urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, właściciel wbudowanego urządzenia zobowiązany jest wystąpić do Burmistrza Miasta Wałcz z wnioskiem o zezwolenie na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.
2. Druki wniosków dotyczących zajęcia pasa drogowego można otrzymać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.pl 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zawiadomienie o awaryjnym zajęciu pasa drogowego pdf 216.74 KB Przemysław Draus
Zgłoszenie zakończenia usuwania awarii w pasie drogowym pdf 180.09 KB Przemysław Draus