Wymagane dokumenty: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
1. Wniosek o wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości .
3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty :
1.  50 zł - opłata skarbowa za wpis do rejestru  działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej nie dotyczy przedsiębiorcy, który na dzień 01.01.2012 r. posiada zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Wałcz.
2. 25 zł - opłata za dokonanie zmiany wpisu w rejestrze.
3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury

Opłatę skarbową wnosi się na konto Gminy Miejskiej Wałcz – Bank Pekao S.A. I O/Wałcz nr 31124037121111000043636662 lub w kasie Urzędu Miasta Wałcz, Plac Wolności 1 (na parterze).

Miejsce złożenia dokumentów :
Kancelaria – pokój Nr 7 (parter)

Miejsce odbioru zaświadczenia :
- osobiście w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz , Pl. Wolności 1, pokój nr 211 (II piętro), po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę lub
- za pośrednictwem poczty

Jednostka odpowiedzialna :
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, Pl. Wolności 1, pokój nr 211 (II piętro) , tel. 67-2584471 wew. 63

Termin załatwienia sprawy :
Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości następuje w formie zaświadczenia, w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów: wniosku o wpis wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy :
w przypadku odmowy wpisu od decyzji odmawiającej dokonania wpisu lub zmiany wpisu przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142)
3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221).

Wymagana załączniki:
Druki wniosków o wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz druki oświadczenia można otrzymać w Kancelarii Urzędu, pokój nr 7 (parter), w Wydziale Infrastruktury Miejskiej i Środowiska, pokój nr 211 (II piętro) lub pobrać ze strony www.bip.walcz.pl

Dodatkowe informacje:
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wydział Infrastruktury Miejskiej i Środowiska Urzędu Miasta Wałcz  informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 r. nie będą wydawane decyzje Burmistrza Miasta Wałcz na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Powyższe decyzje zostały zastąpione wpisem do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek o wpis doc 37.00 KB Mirosław Gardziński
Oświadczenie doc 28.50 KB Mirosław Gardziński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 kwiecień 2020 11:06 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 03 kwiecień 2023 13:51 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 07 wrzesień 2023 08:45 Patryk Romanowski