Ogólny opis:

 1. Zajmujący pas drogę gminną wewnętrzną w celu prowadzenia robót obowiązany jest na minimum 30 dni przed planowanym zajęciem drogi złożyć wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajecie drogi gminnej wewnętrznej.
 2. Po ustaniu terminu zezwolenia zajmujący drogę wewnętrzną zobowiązany jest przywrócić zajęty odcinek drogi do poprzedniego stanu użyteczności zgodnie z warunkami określonymi w wydanym zezwoleniu i zgłosić do odbioru zarządcy drogi.
 3. Zezwolenie wydaje zarządca drogi.
 4. Ze względu na potrzeby związane z zarządzaniem drogami albo bezpieczeństwa ruchu drogowego, może nastąpić odmowa wydania zezwolenia.
 5. Za zajęcie drogi wewnętrznej:
  a)    bez zezwolenia zarządcy drogi;
  b)   z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi;
  c)    o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi;

zarządca drogi wymierza karę pieniężna w wysokości 300% opłaty podstawowej.

Podstawa prawna:
Zarządzenie Nr 0050.1.52.2014 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 9 maja 2014 r.

Wymagane dokumenty: (Wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
Wypełniony wniosek do zarządcy drogi.

 Załączniki:
- szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia odcinka drogi gminnej wewnętrznej oraz informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu;
- zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie drogi gminnej wewnętrznej wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych;
Projekt tymczasowej organizacji ruchu związany z prowadzonymi robotami powinien określając sposób zabezpieczenia tych robót zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Projekt tymczasowej organizacji ruchu należy zatwierdzić w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa Urzędu Miasta Wałcz;
- harmonogram robót prowadzonych w pasie drogowym (w przypadku etapowego prowadzenia robót);
- pełnomocnictwo wraz z dokumentu potwierdzającym uiszczenie opłaty skarbowej, jeżeli wnioskodawca będzie reprezentowany przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł. Opłatę należy uiścić przelewem na konto Gminy Miejskiej Wałcz w banku PEKAO S.A. O/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
1. Przesłać drogą elektroniczną przy pomocy skrzynki kontaktowej ePUAP - opatrując dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
2. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).
3. Złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz – w godzinach pracy Urzędu.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
1. Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku i wymaganych dokumentów.
2. Wnioskodawca odbiera zgodę osobiście w Urzędzie Miasta Wałcz – pokój nr 206 lub zgoda zostaje wysłana drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru na adres wskazany we wniosku.
3. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów lub braków formalnych w dostarczonych dokumentach wnioskodawca zostanie wezwany pisemnie lub telefonicznie do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. W przypadku nie uzupełnienia dokumentów lub usunięcia braków, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, tel. (67) 258 44 71 wew. 63, pokój 206 (II piętro)

Stawki opłat za zajęcie drogi gminnej wewnętrznej:
Opłata za zajecie pasa drogowego ustalana jest jako iloczyn:
- liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni,
- liczby dni zajęcia,
- stawki opłaty za zajecie 1m2 określonej w Zarządzeniu Nr 0050.1.52.2014 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 9 maja 2014 r.

 Opłaty wynoszą:
1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni: 1 zł za każdy metr.
2. Stawka za każdy rozpoczęty dzień zajęcia: 60 zł.

Zajęcie drogi gminnej wewnętrznej przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

Opłaty dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Urzędu wskazany w zezwoleniu.

Uwagi:
Druk wniosku można otrzymać w Urzędzie Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Drogownictwa, pokój nr 206 (II piętro) lub pobrać ze strony internetowej www.bip.walcz.pl 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek docx 25.62 KB Przemysław Draus
Wniosek pdf 182.86 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 kwiecień 2020 11:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 10 grudzień 2020 09:25 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 10 grudzień 2020 09:27 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 06 kwiecień 2021 11:47 Przemysław Draus