Komórka odpowiedzialna Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Urzędu Miasta Wałcz,  Plac Wolności 1 – Kancelaria pok. Nr 7              

Informacja:
faks +48 67 2582618, telefon: 67 258 4471 wew. 53                                                                                                                                                                               
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, którym może być wyłącznie osoba fizyczna.

Godziny przyjmowania interesantów:
wtorek, środa, czwartek: 08:00 - 14:00
poniedziałek, piątek: 07:30 - 15:30

Uwagi:
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są minimum na:

 • 2 lata – w placówkach handlu detalicznego
 • 4 lata – w placówkach gastronomicznych

Jednorazowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 dni, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedsiębiorcom, których działalność polega na organizacji przyjęć, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydawane są na okres do 2 lat.

Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ustalona przez Radę Miejską Wałcza uchwałą Nr VII/SLII/332/18 z dnia 26 czerwca 2018r.  w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Wałcz

Placówki handlu detalicznego

a- 80
b- 80
c- 80

Placówki gastronomiczne

a- 45
b- 35
c- 35

Uchwała Nr VII/SLII/333/18 z dnia 26 czerwca 2018 w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym:

Dodatkowe czynności - powiązane procedury:
Przedsiębiorca, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim (w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć), obowiązany jest do złożenia, do dnia 31 stycznia każdego roku, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży brutto (z uwzględnieniem VAT i podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w roku poprzednim.

W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, przedsiębiorca ma możliwość dokonania opisywanej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12a ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych jest zgłaszanie organowi zezwalającemu zmian stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przedsiębiorca korzystający z zezwolenia może w uzasadnionych przypadkach wystąpić z wnioskiem o wydanie jego duplikatu oraz wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów.
Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

Wysokość i terminy wnoszenia opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w stałych punktach sprzedaży oraz podczas organizacji przyjęć:

OPŁATA

DOT. ZEZWOLEŃ

OPŁATĘ WNOSZĄ PRZEDSIĘBIORCY:

525 zł

do 4,5%     alkoholu oraz piwo

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

525 zł

4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 37 500 zł

2100 zł

powyżej 18% alkoholu

rozpoczynający sprzedaż alkoholu w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży nie wyższą niż 77 000 zł

 1,4% wartości sprzedaży

do 4,5%     alkoholu oraz piwo

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł    

 1,4% wartości sprzedaży

 4,5%-18%  alkoholu (bez piwa)

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

  2,7% wartości sprzedaży

powyżej 18% alkoholu

 którzy w roku poprzednim uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

W roku otrzymania zezwolenia i utraty jego ważności opłatę wnosi się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Przedsiębiorca wnosi na rachunek bankowy albo w Kasie Urzędu Miasta Wałcz opłatę (w trzech równych ratach) za korzystanie z zezwolenia w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.

W przypadku niedopełnienia obowiązku wniesienia opłaty w należnej wysokości w ustawowym terminie, przedsiębiorca ma możliwość dokonania tej czynności w dodatkowym 30-dniowym terminie wraz z jednoczesnym wniesieniem opłaty w wysokości określonej szczegółowo w przepisie art. 18 ust. 12b ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Skutkiem dokonania opłaty nieterminowej lub w nienależnej wysokości jest wygaśnięcie zezwolenia.

Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w należnej wysokości  w ustawowym terminie, może złożyć wniosek o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Wysokość opłat za korzystanie z zezwolenia jednorazowego:

                              OPŁATA                                     
1/12 rocznej opłaty za zezwolenie stałe

DOT. ZEZWOLEŃ

43,75 zł

do 4,5% alkoholu oraz piwo

43,75 zł

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

175 zł

powyżej 18% alkoholu

 

Wysokość opłat za wydanie zezwolenia na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych:

                           OPŁATA                                     
naliczana od wartości sprzedaży
zinwentaryzowanych napojów alkoholowych

DOT. ZEZWOLEŃ

1,4%

do 4,5% alkoholu oraz piwo

1,4%

4,5%-18% alkoholu (bez piwa)

2,7%

powyżej 18% alkoholu

Opłatę za korzystanie z zezwolenia wnosi się:

 • w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu:  PEKAO S.A. o/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662
 • Na przelewie należy dokładnie wpisać numer zezwolenia.

Wysokość opłaty skarbowej wynosi:

 • 17 zł - za ustanowienie pełnomocnika*
 • 24 zł - za wydanie duplikatu zezwolenia
 • 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony dokumentu – za wydanie z akt sprawy uwierzytelnionych kopii dokumentów

Zwolnione z opłaty skarbowej są m.in. pełnomocnictwa:

 • poświadczone notarialnie lub przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów
 • udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Opłatę skarbową wnosi się:

 • w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu:  PEKAO S.A. o/Wałcz nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. miesiąca
 • wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – ok. 14 dni
 • wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych podczas organizacji przyjęć  – ok. 14 dni

Tryb odwoławczy:
Od decyzji organu zezwalającego stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie, w terminie 14 dni od jej doręczenia – za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137)
 • Uchwała Nr  Nr VII/SLII/332/18 z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Wałcz
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) 

***

Sprzedaż i reklamowanie napojów alkoholowych w internecie są nielegalne

Zgoda na sprzedaż napojów alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - ważna informacja oraz szablon zgody

***

Wymagane wnioski i dokumenty: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 • wniosek wraz z kompletem załączników wymienionych szczegółowo w formularzu wniosku (oryginały dokumentów do wglądu).
 • pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej

Druki do pobrania również w Urzędzie Miasta Wałcz, Kancelaria pok. Nr 7 budynek A oraz budynek B, pok. nr 123 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Oświadczenie o wartości sprzedaży doc 63.50 KB Przemysław Draus
Wniosek - jednorazowe zezwolenie docx 49.44 KB Przemysław Draus
Wniosek - organizacja przyjęć docx 47.65 KB Przemysław Draus
Wniosek o wydanie duplikatu zezwolenia docx 47.01 KB Przemysław Draus
Wniosek o wydanie z akt sprawy docx 47.10 KB Przemysław Draus
Wniosek o wydanie zaświadczenia doc 63.50 KB Przemysław Draus
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napoków alkoholowych docx 49.09 KB Przemysław Draus
Wniosek o wydanie zezwolenia na wyprzedaż docx 48.71 KB Przemysław Draus
Zgłoszenie zmian stanu faktycznego i prawnego docx 46.93 KB Przemysław Draus
Pełnomocnictwo docx 18.36 KB Przemysław Draus
Sprzedaż i reklamowanie napokój alkoholowych w Internecie są nielegalne pdf 40.36 KB Przemysław Draus
Zgoda na sprzedaż napokój alkoholowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych pdf 44.02 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 kwiecień 2020 10:45 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 22 kwiecień 2020 10:45 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 10:48 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 10:55 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 grudzień 2020 10:56 Przemysław Draus