Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

Miejsce pobrania/ złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Kancelaria ogólna pok. 7  lub   Wydział Rozwoju i Promocji Miasta  I piętro, pok. 123
budynek „B”, tel.  67 258 44 71 w.53

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej  działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek i piątek od 7.30 - 15.30
wtorek, środa, czwartek 8.00 -14.00  

Uwagi: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony obszar gminy na czas określony nie krótszy niż
2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Opłaty: Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

 

Okres ważności

Opłata za licencję TAXI

Opłata za wypis z licencji (11%)

Zmiana posiadanej licencji wydanej do dnia 31.12.2019 [1 ]

od 2 do 15 lat

200,00 zł

22,00 zł

20,00 zł

od 16 do 30 lat

250,00 zł

27,50 zł

25,00 zł

od 31 do 50 lat

300,00 zł

33,00 zł

30,00 zł

[1] W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wystąpi z wnioskiem o zmianę posiadanej licencji, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Bank Pekao S.A.,  nr konta:  31-1240-3712-1111-0000-4363-6662

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane: (wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
 • informacje o wpisie do CEIDG albo nr KRS,
 • NIP,
 • obszar wykonywania przewozów (Miasto Wałcz),
 • czas na jaki być udzielona licencja (od 2 do 50 lat),
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych,
 • określenie liczby pojazdów i liczby wypisów z licencji.

Załączniki: (wzory do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 • oświadczenie dotyczące spełnia wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 (wzór – załącznik 1),
 • oświadczenia i wykaz kierowców z załączonymi zaświadczeniami o niekaralności opatrzonymi datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające że odpowiednio  przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przed niego kierowcy przed oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, wraz z wykazem kierowców (wzór – załącznik 2 z tabelą nr 1),
 • wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 3),
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do   licencji (wzór – załącznik 4),
 • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI

Wymagane dokumenty: (wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 • wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji z wskazanymi załącznikami,
 • dokumenty potwierdzające zakres zmian,
 • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSPORTU DROGOWEGO

Wymagane dokumenty:

 1. zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
  • okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego.
 2. Załączniki:
  • wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami, jeżeli zostały wydane.


ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO

Wymagane dokumenty: (Zawiadomienie do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

 1. zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:
  • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania,
  • datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.
 2. Załączniki:
  • licencja na wykonywanie transportu drogowego,
  • wypisy z licencji, jeżeli zostały wydane.


Termin i sposób załatwienia sprawy:
Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:
Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.FORMULARZE DO POBRANIA:
Uwaga! Wniosek należy wydrukować obustronnie.

    Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
    Wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji z wskazanymi załącznikami.
    Zrzeczenie się licencji.
    Oświadczenie dotyczące spełnia wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 (wzór – załącznik 1).
    Oświadczenia i wykaz kierowców z załączonymi zaświadczeniami o niekaralności opatrzonymi datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające że odpowiednio  przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przed niego kierowcy przed oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, wraz
    z wykazem kierowców (wzór – załącznik 2 z tabelą nr 1).
    Wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 3).
    Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do   licencji (wzór – załącznik 4).
    Wniosek o wydanie wypisów (wzór).