Karty usług (druki i formularze): Rejestracja działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej

Kategoria sprawy:  Działalność gospodarcza

Komórka odpowiedzialna: Wydział Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta

Miejsce złożenia Wniosku:  budynek B pok. 123,  nr telefonu: 67 258 44 71 wew. 53


Godziny przyjmowania interesantów:

poniedziałek i piątek od 7.30 - 15.30

wtorek, środa, czwartek 8.00 -14.00  

 • Konto Przedsiębiorcy zamiast konta na ceidg.gov.pl

Od 13 grudnia 2021 roku nie będzie już możliwe zalogowanie się do konta użytkownika ceidg.gov.pl.

Funkcje dotychczasowego konta automatycznie przejmie Konto Przedsiębiorcy, czyli konto użytkownika w serwisie Biznes.gov.pl, połączone z danymi z CEIDG. Wystarczy, że zalogujesz się do Konta Przedsiębiorcy, a znajdziesz w nim dane przeniesione z konta na CEIDG, w tym dane twojej firmy, historię swojego wpisu do CEIDG oraz status złożonych wniosków.

Co załatwisz w Koncie Przedsiębiorcy:

    - pobierzesz zaświadczenia o wpisie do CEIDG i sprawdzisz swój wpis

    - złożysz wniosek o wpis do CEIDG

    - zmienisz dane firmy w rejestrze

   -  zawiesisz, wznowisz albo zamkniesz firmę

   -  dopiszesz pełnomocnika albo prokurenta do CEIDG i zarządzisz pełnomocnictwami

   -  zrealizujesz wiele spraw urzędowych, sprawdzisz wysłane wnioski oraz odpowiedzi z urzędów –      informacje o załatwieniu sprawy lub powiadomienia o błędach we wnioskach.

 • Kto może zostać przedsiębiorcą

Przedsiębiorcą może zostać każdy obywatel polski (osoba fizyczna) posiadający pełną zdolność do czynności prawnych (osoba pełnoletnia) bez dodatkowych warunków, bez względu na miejsce zamieszkania na terytorium RP lub poza terytorium RP oraz obywatele państw członkowskich UE (Unii Europejskiej), EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym).

Obywatele innych państw niż wyżej wymienione muszą spełnić warunki wynikające z art. 13 ustawy z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej.

Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy

W związku z trudną sytuacją obywateli Ukrainy, spowodowaną konfliktem zbrojnym, Rząd RP przygotował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaPDF (dalej Ustawa). Ustawa określa również zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez obywateli Ukrainy przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 23 Ustawy). Regulacja ta ma ułatwić obywatelom Ukrainy podjęcie
i wykonywanie w Polsce działalności gospodarczej. Możliwość ta skierowana jest zarówno do obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do Polski w związku z działaniami wojennymi, które rozpoczęły się
24 lutego 2022 roku oraz obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski przed tym dniem i przebywają
na terytorium Polski legalnie na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (posiadają np. zezwolenie na pobyt czasowy i pracę czy wizę krajową).

Ustawa przewiduje, że obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie, mogą podejmować
i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

Legalność pobytu będzie badana w świetle ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy [..] (m.in. na podstawie art. 2, 38 oraz 42 – czyli pobyt legalny, zezwolenie na pobyt czasowy, wydłużona wiza) oraz ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przy czym w przypadku tej ostatniej ustawy obejmie ona wszystkie tytułu pobytowe w niej zawarte). W przypadku utraty prawa do legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedsiębiorca – obywatel Ukrainy zostanie wykreślony z CEIDG na zasadach ogólnych.

Co ważne, obywatele Ukrainy legalnie przebywający w Polsce, oprócz prawa wpisania się do CEIDG, uzyskają również prawo do zakładania spółki jawnej i partnerskiej.

Reasumując, działalność gospodarczą będą mogły podejmować dwie grupy obywateli Ukrainy:
   1. Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym oraz,
   2. Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski przed tym terminem i posiadają tytuł pobytowy na podstawie ustawy o cudzoziemcach.

Numer PESEL niezbędny i nadawany w gminie razem z profilem zaufanym

W celu zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego obywatel Ukrainy będzie mógł założyć działalność gospodarczą, posiadając numer PESEL. Numer PESEL będzie natomiast nadawany
w dowolnej gminie, a sam wniosek o PESEL obywatel Ukrainy powinien złożyć osobiście w formie papierowej zgodnie z wymogami art. 4 Ustawy. Wraz z numerem PESEL możliwe jest automatyczne utworzenie profilu zaufanego (niezbędne jest posiadanie przez obywatela Ukrainy polskiego numeru telefonu oraz adresu e-mail – szczegółowo w art. 9 Ustawy), który jest niezbędny do korzystania
z e-usług administracji PL.

Jeżeli obywatel Ukrainy nie posiada dowodu tożsamości

Ustawa daje możliwość założenia działalności również osobom, które z przyczyn wojennych nie będą posiadały dokumentu tożsamości. Wówczas PESEL wydawany będzie przez gminę na podstawie oświadczenia. W takiej sytuacji prosimy o pokierowanie obywateli ukraińskich do założenia działalności gospodarczej poprzez usługę online dostępną na www.biznes.gov.pl/wniosek-ceidg (lub w wersji EN).

W usłudze po wybraniu narodowości ukraińskiej oraz wskazaniu, że osoba przybyła do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym, pojawią się następujące pytania:


     1. Rodzaj dokumentu tożsamości
          – Prosimy o wybór: INNY
     2. Nazwa dokumentu:
          – Prosimy o wpisanie: DOKUMENT TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA
      3. Seria i numer:
          – Prosimy o wpisanie: BRAK DOKUMENTU

 • Opłaty:
  Rejestracja w CEIDG jest wolna od opłat.

Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne i nie mają związku z CEIDG.

 • Procedura rejestracji działalności gospodarczej (osoby fizycznej):

1. Złożenie wniosku CEIDG-1

a) OSOBIŚCIE w dowolnym Urzędzie Miasta bądź Gminy + WAŻNY Dowód Osobisty lub WAŻNY Paszport. (Uwaga! Złożenie wniosku w trybie anonimowym za pośrednictwem CEIDG – wniosek roboczy, wymaga wizyty w Urzędzie Gminy w ciągu 7 dni od daty wypełnienia wniosku w celu potwierdzenia tożsamości. Urzędnik odnajduje wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, drukuje
i przedkłada wnioskodawcy do podpisania. W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień,
w którym wnioskodawca podpisał wniosek w Urzędzie Gminy.)

b) przez PEŁNOMOCNIKA W przypadku składania wniosku przez pełnomocnika, każdorazowe przedłożenie przed organem gminy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w kwocie 17 zł. Jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest zstępnym, wstępnym członkom rodziny, małżonkom lub rodzeństwu następuje zwolnienie z opłaty skarbowej. Do wniosku dołącza się oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu postępowania administracyjnego; Pełnomocnik również musi posiadać ważny dokument tożsamości, którego seria i nr widnieje na pełnomocnictwie.

c) WYSŁAĆ pocztą (podpis na wniosku MUSI być potwierdzony notarialnie)

d) SAMODZIELNIE za pośrednictwem CEIDG - wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany

e) przez TELEFON (od stycznia 2017) - w trakcie rozmowy telefonicznej konsultant przyjmuje dane niezbędne do wypełnienia wniosku i wprowadza je do systemu Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Po rozmowie, klient otrzyma sms z numerem wniosku, z którym może udać się do dowolnego urzędu gminy w celu jego podpisania. Pamiętaj, żeby zabrać ze sobą dowód tożsamości.
Usługa telefonicznej rejestracji działalności gospodarczej dostępna jest pod numerem 801 055 088. Infolinia dostępna jest w dni powszednie od 8:00 do 16:00. Koszt połączenia jest uzależniony
od taryfy Twojego operatora.

2. Urzędnik przyjmujący wniosek potwierdza tożsamość wnioskodawcy składającego wniosek, potwierdza za pokwitowaniem przyjęcie wniosku i przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego potwierdzonego podpisem elektronicznym i przesyła do CEIDG w imieniu Przedsiębiorcy nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

3. Zgłoszenie zostaje przesłane też do US, ZUS/KRUS, REGON.

4. Na podstawie złożonego wniosku publikowany jest WPIS na stronie Ministerstwa Rozwoju
i Technologii: www.aplikacja.ceidg.gov.pl - Wpis jest jednocześnie zaświadczeniem i jedynym dokumentem potwierdzającym prowadzenie działalności gospodarczej.W interesie przedsiębiorcy jest aktualizowanie wpisu i dbanie, aby zawierał dane z rzeczywistym stanem rzeczy. Wpis można w każdej chwili samodzielnie wydrukować.

5. Numer NIP i REGON nadawane/weryfikowane są automatycznie (w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku – dostępne do sprawdzenia na: www.aplikacja.ceidg.gov.pl (jeżeli posiadasz już nr NIP
REGON należy podać go na wniosku - numery się nie zmienią)

6. Zgłoszenie się do ZUS w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia (deklaracja ZUA lub ZZA – więcej informacji na stronie ZUS i infolinii ZUS)

7. Zgłoszenie się do Urzędu Skarbowego w przypadku: REJESTRACJI VAT, KASY FISKALNEJ czy w celu złożenia PIT-16 – przy wyborze karty podatkowej. (więcej informacji na stronach Urzędu Skarbowego i infolinii US)

Procedura rejestracji spółki cywilnej:

1. uzyskanie wpisu w CEIDG (wniosek CEIDG-1)

2. zawarcie umowy spółki cywilnej (na piśmie)

3. zgłoszenie do GUS (Główny Urząd Statystyczny) i uzyskanie nr REGON spółki - wniosek na druku RG składa się we właściwym dla siedziby spółki urzędzie statystycznym (wolny od opłat)

4. zgłoszenie identyfikacyjne do urzędu skarbowego i uzyskanie NIP spółki – wniosek na druku NIP-2 , NIP-D (wolny od opłat)

5. złożenie deklaracji oraz zapłata podatku od czynności cywilnoprawnych w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na siedzibę spółki (stawka podatku wynosi 0,5%, podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów wniesionych do majątku spółki)- deklaracja na druku PCC-3, PCC-3A (termin – 14 dni)

6. zgłoszenie rejestracyjne do podatku VAT - formularz VAT-R– (przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towarów lub usług)

7. zmiana wpisu w CEIDG przez wspólników będących osobami fizycznymi – uzupełnienie informacji o NIP i REGON spółki - wniosek CEIDG-1

 UWAGA !

 • Spółka cywilna jest jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 • Opodatkowaniu dochodu uzyskiwanego przez spółkę cywilną podlegają wspólnicy.
 • Jeżeli spółka będzie zatrudniać pracowników czy zleceniobiorców, należy dokonać zgłoszenia jej jako płatnika składek w ZUS – formularz ZUS ZPA(termin – 7 dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń).
 • Wspólnicy spółki dokonują zgłoszenia do ubezpieczeń samodzielnie (płatnikiem jest wspólnik) - formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA.
 • Składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacana od każdego rodzaju pozarolniczej działalności (odrębna z tytułu działalności indywidualnej i każdej spółki, w której działalność jest wykonywana).

 

Na wpisie do ewidencji (CEIDG) nie podaje się nazw spółek cywilnych!

Nazwa firmy w CEIDG dotyczy przedsiębiorców osób fizycznych, a więc również wspólników spółek cywilnych, lecz nie spółek samych w sobie. W związku z tym umieszczenie nazwy spółki cywilnej
w nazwie firmy przedsiębiorcy w sposób sugerujący, iż wpis dotyczy spółki cywilnej np. "Jan Kowalski ABC S.C" może zakwalifikować wpis do wykreślenia z urzędu przez ministra właściwego ds. rozwoju. Dopuszczalne są formy "poinformowania" w nazwie firmy, iż przedsiębiorca działa w spółce:

 • Imię i nazwisko, np. „Jan Kowalski”
 • Imię i nazwisko – wspólnik spółki cywilnej, np. „Jan Kowalski – wspólnik spółki cywilnej”
 • Imię i nazwisko – wspólnik spółki cywilnej oraz nazwa spółki bez nazwisk pozostałych osób , np. „Jan Kowalski – wspólnik spółki cywilnej DenMed”
 • Informacje dodatkowe:

1. Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej - CEIDG-1 – jest wnioskiem głównym, służy do zarejestrowania działalności gospodarczej jak i zgłoszenia zmiany, zawieszenia, wznowienia
i wykreślenia działalności;

- w przypadku większej ilości podklas PKD 2007 należy wypełnić załącznik CEIDG-RD,
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym dodatkowym miejscu wykonywania działalności gospodarczej należy wypełnić załącznik CEIDG-MW

- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym rachunku bankowym należy wypełnić CEIDG-RB


- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednej spółce cywilnej należy wypełnić załącznik CEIDG-SC
- w przypadku zgłoszenia informacji o więcej niż jednym pełnomocniku należy wypełnić załącznik CEIDG-PN

- w przypadku zgłoszenia informacji o zarządcy sukcesyjnym należy wypełnić załącznik CEIDG-ZS

2. Obywatele państw z poza UE, EFTA oraz stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
w momencie składania wniosku muszą przedłożyć jeden z niżej wymienionych dokumentów, (oryginał bądź urzędowo potwierdzoną kopie), potwierdzających prawo do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce:

a) kartę pobytu stałego / osiedlenia się + Paszport

b) kartę rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej + Paszport

c) kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 144 + zaświadczenie z uczelni, że jest się aktualnie studentem studiów dziennych tj. stacjonarnych + ewentualne potwierdzenie opłaty za studia + Paszport

d) kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 1 punkt 1 lit. od „e” do „i” + Paszport

e) kartę pobytu czasowego + Decyzja wydana na podstawie art. 159 ust. 3 lub 4 + Paszport

f) dokument stwierdzający ochronę uzupełniającą + Paszport (jeżeli posiada) + dokument ze zdjęciem

g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany lub posiadać dokument stwierdzający fakt, że Korzysta w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej + Paszport (jeżeli posiada) + dokument ze zdjęciem

h) posiadać zezwolenie na pobyt czasowy i pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej + Karta pobytu + Decyzja + Oświadczenie o treści; „Oświadczam, że pozostaję w związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polskim i zamieszkuję wraz z małżonkiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” + oryginał aktu  małżeństwa + Paszport

i) ważną Kartę Polaka + Paszport

Więcej informacji na:

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021 r. poz. 646) 

2. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. 2022 r. poz. 541)

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców (Dz.U. poz. 648)

4. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych
i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2022 r. poz. 470)

Załączniki:

 • Formularz CEIDG-1 (wersja 2.1.1)
 • Załącznik CEIDG-MW
 • Załącznik CEIDG-RD
 • Załącznik CEIDG-RB
 • Załącznik CEIDG-SC
 • Załącznik CEIDG-PN
 • Załącznik CEIDG-POPR
 • Załącznik CEIDG-ZS
 • Pełnomocnictwo do złożenia wniosku

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz CEIDG-1 (wersja 2.1.1) pdf 180.83 KB Mirosław Gardziński
Załącznik CEIDG-MW pdf 72.01 KB Mirosław Gardziński
Załącznik CEIDG-RD pdf 73.88 KB Mirosław Gardziński
Załącznik CEIDG-RB pdf 66.57 KB Mirosław Gardziński
Załącznik CEIDG-SC pdf 72.77 KB Mirosław Gardziński
Załącznik CEIDG-PN pdf 59.76 KB Mirosław Gardziński
Załącznik CEIDG-POPR pdf 47.12 KB Mirosław Gardziński
Załącznik CEIDG-ZS pdf 69.89 KB Mirosław Gardziński
Pełnomocnictwo do złożenia wniosku docx 18.48 KB Mirosław Gardziński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 kwiecień 2020 09:12 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 14:03 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 14:03 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 12:05 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 15 grudzień 2021 08:36 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 03 sierpień 2022 11:29 Mirosław Gardziński