Podstawa prawna: art. 6-11 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 909 z późniejszymi zmianami).

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.     Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej zawierający:
•       nazwę i adres organizatora,
•       datę i miejsce imprezy,
•       nazwę i rodzaj imprezy.
2.     Załączniki:
•      program i regulamin imprezy masowej,
•      opinie:
- opinie właściwych miejscowo komendantów powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej i kierownika jednostki  organizacyjnej  pomocy doraźnej  (pogotowia  ratunkowego),   które  muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych przez Policję zagrożeniach;
-opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego;
- graficzny plan obiektu lub terenu  wraz z opisem, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
•  regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej
• program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według
ustalonego terminarza (jeżeli impreza odbywa się na obiekcie posiadającym taki regulamin)  lub według ustalonych zasad wraz z informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej;
•  informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana,
      mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku, oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku, przeliczniki te wynoszą odpowiednio 15 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 porządkowych na każde następne 100 osób, przy czym wszyscy porządkowi muszą legitymować się ważną licencją pracownika ochrony;
•  wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa);
•  pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy
•  szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia 
•  polisę ubezpieczeniową
•  informację o sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej.
 
OPŁATY:
Opłata skarbowa wnoszona w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Wałcz PKO SA o/Wałcz
 31124037121111000043636662
•       za wydaną decyzję - 82,00 zł.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Ogólna (p.7 parter)

TERMIN ZAŁATWIENIA:
7 dni

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Decyzja administracyjna dostarczona wnioskodawcy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta ( tel. 67 258-44-71 wewn. 40 ) p.122, budynek B Urzędu Miasta

TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

UWAGI:
Organizator imprezy masowej jest obowiązany wystąpić do Burmistrza Miasta Wałcza z wnioskiem i kompletem załączników o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 22 kwiecień 2020 08:55 Przemysław Draus