Podstawa prawna:
1/ Uchwała Nr VI/SXVI/93/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Wałcz
2/ Uchwała Nr VII/SIV/20/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXVI/93/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków  i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Wałcz.

Burmistrz Miasta  Wałcz ogłasza konkurs ofert  - w formie zarządzenie na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert umieszcza się :

- w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.walcz.pl
- w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz (tablica ogłoszeń)
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz (www.walcz.pl) 

W terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia  organizacje pozarządowe zainteresowane realizacją zadań publicznych mają obowiązek złożyć  do Urzędu Miasta Wałcz na formularzach zgodnych z wzorami stanowiącymi załącznik do Uchwały Nr VII/SIV/20/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXVI/93/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Wałcz.

I. WYMAGANE DOKUMENTY: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
1. Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Wałcz
-  kopia aktualnego aktualny odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym potwierdzona a za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągi z właściwego rejestru lub ewidencji
-  w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru- dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

II. OPŁATY:                        
Nie pobiera się.

III. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Rozwoju i Promocji Miasta
p.121 (Budynek B) tel. 067 258 44 71 w. 40

IV.MIEJSCE SKŁADANIA
Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta Wałcz  (budynek A p.7 parter)

V. TRYB ODWOŁAWCZY
Nie przysługuje

VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA
Burmistrz Miasta powołuje w formie zarządzenia  komisję opiniująca wnioski. Komisja zgodnie z przyjętym regulaminem podziału środków finansowych po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej dokonuje  podziału środków finansowych i przedstawia propozycje Burmistrzowi Miasta, który podejmuje ostateczną decyzję o podziale środków. Z podmiotami wybranymi w konkursie podpisywana jest umowa na realizację zadania.   

Informacja o podmiotach które uzyskały dotację z budżetu Gminy Miejskiej Wałcz publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej.

30 dni po zakończeniu realizacji zadania podmiot , który otrzymał dotację zobowiązany jest złożyć sprawozdanie z wykonania zadania.  Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy.

Sprawozdanie składa się na druku – rozliczenie końcowe z wykonania projektu – załącznik do Uchwały Nr VII/SIV/20/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 27 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr VI/SXVI/93/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Wałcz.

Do rozliczenia należy dołączyć:
-kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem wszystkich faktur (rachunków),  które pokryte  zostały w całości lub w części ze środków pochodzących z dotacji.
Każda z faktur (rachunków) powinna być opatrzona na odwrocie pieczęcią organizacji/ podmiotu/jednostki organizacyjnej oraz zawierać sporządzony w trwały sposób opis zawierający informacje, z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów, usług lub innego rodzaju opłaconej należności.
Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.

 W przypadku wspierania zadań publicznych Zleceniodawca może żądać faktur (rachunków) dokumentujących pokrycie kosztów ze środków Zleceniobiorcy.
 - dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników, wyniki przeprowadzonych działań, materiały prasowe)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 11:17 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 13:32 Przemysław Draus