Wymagane dokumenty: (wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
Wniosek o leczenie do Komisji może złożyć każdy, jednak najlepiej jest gdy osobą zgłaszającą problem jest członek najbliższej rodziny lub inna osoba czy tez instytucja, która dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna osoby uzależnionej. Komisja prowadzi postepowanie wobec osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują:

  •     rozkład życia rodzinnego
  •     demoralizację małoletnich
  •     uchylają się od pracy
  •     systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

Oznacza to, że sam fakt uzależnienia od alkoholu czy też spożywanie alkoholu w sposób szkodliwy lub ryzykowny nie może stanowić samoistnej podstawy do zobowiązania danej osoby do podjęcia leczenia odwykowego, lecz muszą towarzyszyć temu także określone, negatywne zachowania w sferze społecznej.

Miejsce złożenia dokumentów:
Wniosek do Komisji składają osoby pełnoletnie, które posiadają wiedzę na temat sytuacji osoby nadużywającej alkoholu, jej rodziny oraz skali problemu. Formularz wniosku jest dostępny w dokumentach do pobrania na stronie internetowej oraz w siedzibie Komisji w budynku Urzędu Miasta Wałcz Plac Wolności 1 78-600 Walcz w godzinach pracy urzędu. Wypełniony wniosek w zamkniętej kopercie należy złożyć w Kancelarii Urzędu na parterze budynku A Urzędu Miasta Wałcz Plac Wolności 1 (p.11) lub przesłać na adres:

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

Opłaty:
Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w terminie 1 miesiąca od daty wpływu wniosku podejmuje czynności zmierzające do podjęcia dobrowolnego leczenia przez osobę uzależnioną lub skierowania sprawy do sadu w zakresie sadowego zobowiązania do leczenia odwykowego. Wnioski niekompletne tzn. nie zawierające informacji i przesłanek ustawowych umożliwiających wszczęcie procedury są zwracane do wnioskodawcy.

Podstawa prawna

  •     Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  •     Ustawa z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Inne informacje:
Osoba lub instytucja zawiadamiająca Komisję o konieczności podjęcia działań w ramach procedury nie staje się stroną w procedurze ani w postępowaniu sądowym - nie przysługują jej uprawnienia do pozyskiwania informacji na temat prowadzonego postępowania, nie ma dostępu do gromadzonych materiałów, nie może wnieść apelacji od wydanego postanowienia sądowego. Komisja nie rozpatruje wniosków anonimowych.

WAŻNE: Na każdym etapie postępowania osoba zgłoszona może podjąć leczenie dobrowolnie.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz doc 40.44 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 09 grudzień 2020 13:54 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 13:56 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. czwartek, 22 luty 2024 14:03 Mirosław Gardziński