Karty 3+ Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Spraw Społecznych

Wymagane dokumenty
Jeżeli jesteś rodzicem lub małżonkiem rodzica, który ma lub miał kiedykolwiek na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci możesz ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny.
Przez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.
Prawo do Karty Dużej Rodziny przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25 roku życia - w przypadku dzieci uczących się w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem
- o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, ale tylko w przypadku, gdy w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.

Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej. Wniosek o przyznanie Karty lub wydanie jej duplikatu składa się
w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

Podczas składania wniosku należy okazać: (druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

- w przypadku rodzica - Oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie
- co najmniej troje dzieci oraz, że nie jest lub nie był  pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
- w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - oryginał lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
- w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo
- w rodzinnym domu dziecka, Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
- w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia." Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jak otrzymać kartę
Spersonalizowana Karta wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny wielodzietnej spełniającemu warunki do przyznania KDR.
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek (druk dostępny poniżej w zakładce "Załączniki" ) w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Osoby zamieszkujące na terenie miasta Wałcz składają wniosek w:

Urząd Miasta Wałcz
Plac Wolności 1
78-600 Wałcz

lub za pośrednictwem strony  empatia.mpips.gov.pl

Osoba udzielająca informacji nt. KDR w Urzędzie Miasta Wałcz
 
Monika Szymczak (Wydział Spraw Społecznych, pok. 113), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 67 258 44 71 wew.57
Anna Czerniewicz (Wydział Spraw Społecznych, pok.112), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. 67 258 44 71 wew.56.
Marta Korytkowska (Wydział Spraw Społecznych, pok. 113), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 67 258 44 71 wew. 57.

Termin i sposób załatwienia
Kartę możesz odebrać, po uprzednim otrzymaniu informacji za pomocą SMS
o wygenerowaniu Kart, w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz w Wałcz przy Plac Wolności 1 (budynek A, pokój 112 lub 113) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15.30.

Karta Dużej Rodziny w mObywatelu - inaczej mKDR - dostępna jest dla każdej dorosłej osoby (rodzina "3+"), która ma ważny polski dowód osobisty, lub dla każdego dziecka (rodzina "3+"), które posiada mLegitymację szkolną. Osoby, które nie posiadają polskiego dowodu osobistego mogą korzystać z KDR w tradycyjnej formie - w postaci fizycznej karty.

Karta upoważnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.
Aktualny wykaz zniżek oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stronie www.rodzina.gov.pl .

Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Tryb odwoławczy
Możesz się odwołać w terminie 14 dni od otrzymania decyzji odmownej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 12:22 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 10:43 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 09 grudzień 2020 10:46 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 08 lipiec 2021 22:26 Łukasz Podgórski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 08 lipiec 2021 22:27 Łukasz Podgórski
Artykuł został zmieniony. środa, 02 luty 2022 08:55 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. środa, 02 luty 2022 08:59 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. środa, 02 luty 2022 09:00 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. czwartek, 13 lipiec 2023 14:23 Mirosław Gardziński