Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. rok 2016 poz. 157) Podgląd
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2013 poz. 747) Podgląd
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. rok 2016  poz. 23) Podgląd
Uchwała Nr VII/SXIII/66/15 Rady Miasta Wałcz z dnia 22 września 2015 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkiem, klubem dziecięcym oraz dziennym opiekunem w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3. Podgląd
Uchwała Nr VI/SXIII/77/11 Rady Miasta Wałcz z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”. Podgląd
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków dziecięcych (Dz.U. z 2014 poz. 193). Podgląd
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) Podgląd

I. WYMAGANE DOKUMENTY: ( druki do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
Wypełniony wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, lub informacje o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych, lub wniosek o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Wzory wniosków minister właściwy do spraw rodziny zamieści w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
W celu sprawdzenia zgodności danych Burmistrz Miasta Wałcz może żądać: odpisu z odpowiedniego rejestru, dokumentu potwierdzającego tożsamość, zaświadczenia o niekaralności lub dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

II. OPŁATY:
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Miasta Wałcz wynosi 500 zł (słownie: pięćset zł).
Opłaty należy dokonać na konto Urzędu Miasta Wałcz , Pl. Wolności 1 ,78-600 Wałcz : BANK  PEKAO SA o/Wałcz  31 1240 3712 1111 0000 4363 6662  przed złożeniem wniosku o rejestrację żłobka lub klubu dziecięcego.
Należy podać nazwę i adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy oraz tytuł wpłaty.

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. W przypadku konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:
W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru oraz wykreśleniu z rejestru stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie , za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

V. UWAGI:
1. Miejsce złożenia wniosku wraz z załącznikami – Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz pokój  nr 7
2. Zgodnie z art. 27. ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3  rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Wałcz.
3. Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub załączonych dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.