DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Komu przysługuje:

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, mogą na podstawie zapisów art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Zgodnie z §3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.), o zawarciu umowy z młodocianym w celu przygotowania zawodowego, zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Wałcz, pracodawca zawiadamia Burmistrza Miasta Wałcz, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu
na siedzibę rzemieślnika (zawiadomienie do pobrania w zakładce "Załączniki"
oraz w Urzędzie Miasta Wałcz przy wejściu A).

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (do pobrania
w zakładce "Załączniki" oraz w Urzędzie Miasta Wałcz przy wejściu A).

Załączniki do wniosku:

 • Kopię dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy
  na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 • Kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie
  w imieniu pracodawcy.
 • Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 • Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy).
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające,
  że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 • Aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę (w przypadku spółki cywilnej – umowa spółki).
  Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie.
 • Kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności
  w przypadku spółek.
 • Pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.
 • Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia
  o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia
  o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (do pobrania w zakładce "Załączniki" oraz w Urzędzie Miasta Wałcz przy wejściu A).
 • Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc
  de minimis (do pobrania w zakładce "Załączniki" oraz w Urzędzie Miasta Wałcz przy wejściu A).

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem (pracodawca może potwierdzić składane dokumenty własnoręcznie).

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz - Kancelaria Ogólna (p.7 parter)

Opłaty
Nie pobiera się

Termin i sposób załatwienia:

 • Pracodawca, który ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników, winien złożyć stosowny wniosek w terminie trzech miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu
  lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
 • Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
  z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
 • Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania oraz postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić
  nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.
 • Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego zależy
  od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi: 
 • W przypadku nauki zawodu 8 081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym
  36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia),
 • W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe 10 000,00 zł,
 • W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy 254,00 zł (za każdy pełny miesiąc kształcenia).

Komórka odpowiedzialna:
Wydział Edukacji, tel. 67 258-44-71 w. 68, pokój nr 223, budynek B Urzędu Miasta Wałcz - osoba odpowiedzialna Marta Tobiasz

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.),
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
  z 2021 r. poz. 735 ze zm.),
 • ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743),
 • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
 • rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s .1),
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. z 2018 poz. 2010 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. poz. 1644),
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Tytuły załączników:

 • Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
 • Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.
 • Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 • Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych.
 • Zaświadczenie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem.