Komu przysługuje:

 • uczniom mieszkającym na terenie miasta Wałcz jeżeli miesięczny dochód ich rodziny nie przekracza 600 zł netto na osobę.

Uprawnieni do złożenia wniosku:

 • rodzice lub opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia;
 • pełnoletni uczniowie, którzy nie ukończyli 24 lat;
 • słuchacze kolegium pracowników służb społecznych, którzy nie ukończyli 24 lat;
 • dyrektorzy szkół, ośrodków.

Niezbędne formularze:

 • wniosek o stypendium, do pobrania w zakładce "Załączniki" oraz w Urzędzie Miasta Wałcz.
  Proszę zwrócić uwagę, aby we wniosku wypełnić wszystkie punkty dotyczące wysokości i źródeł dochodów, dokładnie opisać sytuację dochodową rodziny
  oraz podpisać wniosek wraz z pouczeniem. Wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodów rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu - z miesiąca złożenia wniosku.
 • zestawienie faktur, do pobrania w zakładce "Załączniki" oraz w Urzędzie Miasta Wałcz. – należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi wydatki
  we wskazanym w decyzji terminie rozliczenia stypendium.

Wymagane dokumenty:

 • pracujący:
  zaświadczenie pracodawcy lub inny dokument potwierdzający wysokość uzyskanych dochodów netto wszystkich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • bezrobotni:
  zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku) lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osób niezarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • osoby objęte stałą pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:
  zaświadczenie lub decyzja o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zaświadczenie lub decyzja
  o przyznaniu dodatku mieszkaniowego/dodatku energetycznego, zaświadczenie lub decyzja o przyznaniu świadczenia z funduszu alimentacyjnego;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  prawomocne orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, protokół zawierający ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  prawomocne orzeczenie sądu zasądzającego alimenty, protokół zawierający ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą:
  • opodatkowane na zasadach ogólnych:
   zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
 • opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa):
  zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych z Urzędu Gminy albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych;
 • uczniowie szkół ponadpodstawowych:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości uzyskanych stypendiów, świadczeń z tytułu praktyki zawodowej;
 • studenci:
  zaświadczenie z uczelni lub oświadczenie o uzyskanych stypendiach socjalnych lub ich braku;
 • zaświadczenie ze szkoły/uczelni potwierdzające naukę.

Miejsce złożenia dokumentów

 • Urząd Miasta Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz - Kancelaria Ogólna (p.7 parter)

Opłaty

 • decyzja stypendialna nie podlega opłatom.

Termin i sposób załatwienia:

 • Wnioski można składać w terminie od  1 września do  15 września, a w przypadku słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych w terminie od 1 września
  do  15 października.
 • Po spełnieniu wszystkich kryteriów zostanie wydana i doręczona decyzja.
 • Wysokość miesięcznej kwoty stypendium szkolnego uzależniona jest od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie ucznia i wynosi:
  • I grupa dochodowa - nie mniej niż 100% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy
   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi do 50% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
  • II grupa dochodowa - nie mniej niż 80% kwoty określonej w art. 6 ust. 2 ustawy
   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, jeżeli dochód miesięczny na członka rodziny ucznia wynosi powyżej 50% kryterium dochodowego, o jakim mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
   12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Złożone wnioski rozpatrzone zostaną w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia.
  W przypadku prowadzenia skomplikowanego postępowania, termin może ulec wydłużeniu.
 • Stypendium zostanie wypłacone po dostarczeniu zestawienia faktur (do pobrania
  w zakładce „Załączniki”) oraz dokumentów (faktur, rachunków oraz innych imiennych dowodów wpłat) potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne, zgodnie
  z katalogiem wydatków podlegających refundacji (katalog znajduje się w zakładce "Załączniki").

Komórka odpowiedzialna:

 • Wydział Edukacji, tel. 67 258-44-71 w. 68, pokój nr 223, budynek B Urzędu Miasta Wałcz - osoba odpowiedzialna Marta Tobiasz

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 • Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Uchwała Rady Miasta Wałcz nr VIII/XI/111/19 z dnia 24 września 2019 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz.

Tryb odwoławczy:

 • Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
  w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Uwagi:

 • Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.
 • Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.
 • Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Miasta Wałcz o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.
 • Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.
 • Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi
  w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dokumenty do pobrania:

 • Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
  w formie stypendium szkolnego.
 • Zestawienie faktur, rachunków i innych dowodów potwierdzających wydatki na cele edukacyjne ucznia.
 • Katalog wydatków.

 

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 06 sierpień 2021 13:59 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 06 sierpień 2021 14:00 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 18 sierpień 2021 07:45 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 10 grudzień 2021 09:06 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 lipiec 2022 07:34 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 22 lipiec 2022 07:36 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
poniedziałek, 28 sierpień 2023 11:26 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
czwartek, 14 wrzesień 2023 10:05 Mirosław Gardziński