Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Gminę Miejską Wałcz:

Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego środka transportu do przedszkola, szkoły, ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki są następujące osoby:

1) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie realizujące wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe);

2) dzieci w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe);

3) dzieci realizujące obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy Prawo oświatowe);

4) dzieci realizujące obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów
z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy Prawo oświatowe);

5) dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieci i młodzież
z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, uczęszczające do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego - nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna,

b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (art. 39 ust. 4 pkt 2 w związku z art. 36 ust. 17 ustawy).

Warunkiem objęcia danej osoby bezpłatnym transportem jest zamieszkiwanie na terenie Gminy Miejskiej Wałcz oraz złożenie odpowiedniego wniosku wraz z załącznikami:

- dowóz uczniów do i z placówek oświatowych zorganizowany przez Gminę lub

- dowóz uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych organizowanego przez rodziców lub opiekunów prawnych

Komórka merytoryczna

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Wałcz

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o zwrot kosztów indywidualnego dowozu dziecka z niepełnosprawnościami do placówki oświatowej w roku szkolnym 2021/2022 wraz z załącznikami

lub

  • Wniosek o dowóz zorganizowany do placówki oświatowej dziecka z niepełnosprawnościami wraz z załącznikami

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Miasta Wałcz

Plac Wolności 1

78-600 Wałcz

Kancelaria ogólna pok. nr 7 budynek A Urzędu Miasta (parter).

Opłaty

Wniosek nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia:

Wniosek o dowóz zorganizowany przez Gminę należy składać do 29 lipca

Wniosek o dowóz indywidualny należy składać od 16 sierpnia 2022

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek_Dowóz indywidualny 2022_2023 docx 16.79 KB Mirosław Gardziński
Wniosek_Dowóz zorganizowany 2022_2023 docx 15.94 KB Mirosław Gardziński
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 01 lipiec 2021 12:17 Łukasz Podgórski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 01 lipiec 2021 12:18 Łukasz Podgórski
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 11:16 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. wtorek, 28 czerwiec 2022 11:17 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
wtorek, 28 czerwiec 2022 11:19 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 01 lipiec 2022 12:54 Przemysław Draus