Podstawa prawna:
- art. 2 ust. 2 - 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,
- Uchwała Nr VI/SXLVI/262/14 Rady Miasta Wałcz z dnia 18 marca 2014r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz (opublikowana w Dz. Urz. Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 24 kwietnia 2014r. poz. 1754) ze zmianami.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    wniosek  najemcy lokalu mieszkalnego (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
Załącznik:
- zaświadczenie z TBS Sp. z o.o w Wałczu z siedzibą przy  ul. Budowlanych  nr 9/2, stwierdzające tytuł najmu lokalu
i niezaleganie w opłatach czynszu,
- w przypadku poniesionych nakładów związanych z wykonaniem generalnego remontu lokalu przez najemcę lub adaptacji pomieszczeń na cele mieszkalne, dokumenty wykazujące poniesione nakłady przez najemcę lokalu, potwierdzone przez TBS Sp. z o.o. w Wałczu

OPŁATY:
Za złożenie wniosku nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz (pok. 7).

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Łączny termin postępowania wynosi około 3 - 4 miesięcy, licząc od dnia wpływu wniosku do Urzędu Miasta. W przypadku konieczności wykonania inwentaryzacji budynku, w którym lokal się znajduje, czas realizacji sprawy wynosi około 6 miesięcy. Przed sprzedażą należy dokonać wyceny nieruchomości lokalowej.
Sprawy z zakresu zbywania nieruchomości mają charakter cywilnoprawny. Obowiązujące przepisy nie przewidują wiążących terminów na załatwienie wniosków.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Podpisanie umowy w formie aktu notarialnego w wybranej przez nabywcę kancelarii notarialnej na terenie miasta Wałcz.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, pok. 116, tel.:  67 258 44 71 wew. 28

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przewiduje się trybu odwoławczego, gdyż jest to czynność o charakterze cywilnoprawnym i dochodzi do skutku w wyniku złożenia oświadczenia woli przed notariuszem.

UWAGI:
1. Zaopiniowany pozytywnie wniosek przez TBS Spółka z o. o. w Wałczu
2. Na podstawie operatu szacunkowego wyceny lokalu sporządza się obwieszczenie o lokalu przeznaczonym do sprzedaży, które podaje się do publicznej wiadomości w formie wykazu. Wykaz zamieszcza się na okres 3-ch tygodni na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Wałcz, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta Wałcz.
3. Po upływie 3-ch tygodni od dnia wywieszenia wykazu, zostaje sporządzony protokół z rokowań postanowień do umowy, na podstawie którego sporządzana jest w następnej kolejności umowa notarialna. Po podpisaniu protokołu przez strony - zbywającego (Gmina Miejska Wałcz) i nabywców (najemcy/ów lokalu), ustala się z kancelarią notarialną i osobą zainteresowaną (nabywcą) termin zawarcia umowy notarialnej.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek doc 41.50 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 kwiecień 2020 12:30 Przemysław Draus