Podział nieruchomości wykonywany jest „ dwuetapowo”:

1)   Zaopiniowanie wstępnego projektu podziału w formie postanowienia.
2)   Zatwierdzenia podziału po uzyskaniu pozytywnej opinii o zgodności z odrębnymi przepisami poprzez wydanie decyzji.  

Podstawa prawna:

- dział III rozdział 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.

WYMAGANE DOKUMENTY: (Wniosek do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

1.    Wniosek o  podział nieruchomości złożony na opracowanym przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami podpisany przez wszystkich właścicieli (między innymi mąż i żona).
2.    Załączniki do wydania postanowienia.

 • Tyle egzemplarzy mapy zasadniczej ze wstępnym projektem podziału nieruchomości ile jest stron postępowania.
 • Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 • Oryginał aktualnego wypisu z katastru nieruchomości (wypis z ewidencji gruntów i budynków) terenu podlegającego podziałowi.
 • Kopię lub numer decyzji o warunkach zabudowy, na podstawie której ma nastąpić podział – jeżeli dotyczy.
 • Rzuty wszystkich kondygnacji budynku z wniesionym na nich kolorem czerwonym odcinkiem granicy wewnątrz budynku, jeżeli podział powoduje także podział budynku.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydaje postanowienia, co do zgodności proponowanego projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego w przypadku braku planu o zgodności z decyzją o warunkach zabudowy.

3. Załączniki do decyzji zatwierdzającej podział zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r., tj.:

 • Tyle egzemplarzy mapy zasadniczej z projektem podziału nieruchomości, ile jest stron postępowania.
 • Protokół z czynności przyjęcia granic nieruchomości.
 • Wykaz zmian danych ewidencyjnych.
 • Wypis z Rejestru gruntów.
 • Propozycję ostanowienia służebności drogowej, jeżeli dzielona nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej.
 • Opinię osoby uprawnionej do jej wydania zgodnie § 4 w/w rozporządzenia o tym, jeśli nieruchomość jest zabudowana dwoma budynkami: wybudowanymi na podstawie pozwolenia na budowę a granice proponowanego podziału przebiegają wzdłuż pionowych płaszczyzn, które tworzone są przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane na całej wysokości budynku od fundamentu do przekrycia dachu, wyraźnie dzielące budynek na dwie odrębnie wykorzystywane części, które mają własne wejścia i są wyposażone w odrębne instalacje wraz z rzutami wykonanymi w pionie i poziomie, na których wyraźnie będzie zaznaczona granica przebiegająca przez ścianę ogniotrwałą.  
 • Opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jeśli nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków.

Po przedłożeniu wyżej wymienionych dokumentów Wydział Gospodarki Nieruchomościami wydaje decyzję zatwierdzającą podział lub odmawia zatwierdzenia podziału w przypadku niezgodności projektu podziału z planem zagospodarowania przestrzennego a w przypadku braku planu z decyzją o warunkach zabudowy.

OPŁATY:
Nie pobiera się.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Miasta (pok. 7).

TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 90 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Zarówno postanowienia jak i decyzje wysyłane są pocztą lub odbierane przez składającego wniosek o podział.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami. pok. 114,  tel. 67 258 44 71 wew. 55.

TRYB ODWOŁAWCZY:

 1. Od postanowienia wnosi się zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie w terminie 7  dni od dnia doręczenia.
 2. Od decyzji wnosi się odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14  dni od dnia doręczenia.

UWAGI:
1.    Wniosek składa właściciel (współwłaściciele) lub wieczysty użytkownik (współużytkownicy wieczyści) nieruchomości (dotyczy osób fizycznych).
2.    Na mapach koncepcji podziału nieruchomości powinny być:
- granice i oznaczenia nieruchomości podlegającej podziałowi,
- oznaczenia nieruchomości sąsiednich,
- powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi,
- granice i oznaczenia proponowanych do wydzielenia działek gruntu w kolorze czerwonym,
- linie ścian oddzieleń przeciwpożarowych na całej wysokości budynku, jeżeli przedmiotem podziału jest nieruchomość zabudowana a proponowany podział powodowałby podział tego budynku,
- przedstawione w kolorze czerwonym powierzchnie projektowanych do wydzielenia działek gruntu,
- przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu do projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.
3.    W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek doc 52.50 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 21 kwiecień 2020 08:00 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 09 grudzień 2020 09:04 Przemysław Draus