Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Podstawa prawna:

  • 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy (U. z 2021 r. poz. 2462)

I. WYMAGANE DOKUMENTY:


Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

(druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu powinien zawierać:

  • mapę zasadniczą (trzy egzemplarze - w tym 2 egz. obejmujące teren, którego wniosek dotyczy i 1 egz. obejmujący obszar wokół działki objętej wnioskiem, o promieniu równym trzykrotności szerokości frontu tej działki, nie mniejszym niż 50 m) lub, w przypadku jej braku, mapę ewidencyjną, pochodzące z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmujące teren, którego wniosek dotyczy, wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać, w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000, w postaci: elektronicznej - w obowiązującym państwowym systemie odniesień przestrzennych albo papierowej;

Mapa powinna obejmować teren umożliwiający wyznaczenie obszaru analizowanego w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu teren objętego wnioskiem, jednak nie mniejszej niż 50 metrów i nie większy niż 200 metrów w przypadku budynków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Przez front terenu należy rozumieć tę część granicy działki budowlanej, która przylega do drogi publicznej lub wewnętrznej, z której odbywa się główny wjazd na działkę.

Mapę zasadniczą oraz jej kopie można uzyskać w  Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w Wałczu, ul. Gen. L. Okulickiego 15.

1a) ·określenie granic terenu objętego wnioskiem;

2) ·charakterystykę inwestycji, obejmującą:

a)  określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów,

b)  określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych oraz powierzchni terenu podlegającej przekształceniu, przedstawione w formie opisowej i graficznej,

c)  określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko;

3) ·w przypadku lokalizacji składowiska odpadów:

a)  docelową rzędną składowiska odpadów,

b)  roczną i całkowitą ilość składowanych odpadów oraz rodzaje składowanych odpadów,

c)  sposób gromadzenia, oczyszczania i odprowadzania ścieków,

d) sposób gromadzenia, oczyszczania i wykorzystywania lub unieszkodliwiania gazu składowiskowego.

4)    W przypadku planowanej budowy obiektu handlowego wniosek o ustalenie warunków zabudowy powinien zawierać określenie powierzchni sprzedaży (art. 64 ust. 2)

Załączniki:

  • kopia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – jeżeli jest wymagana
  • dokumenty potwierdzające zapewnienie dostępu inwestycji do infrastruktury technicznej, w tym w zakresie dostaw energii i wody oraz odbioru ścieków socjalno-bytowych - jeżeli istniejące uzbrojenie terenu nie jest wystarczające dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego,
  • – inne (w tym np. licencja mapy, dokumenty, które pozwolą na ocenę spełnienia warunku dostępu do drogi publicznej).
  • w przypadku ustanowienia pełnomocnika należy złożyć oryginał pełnomocnictwa
  • dokument potwierdzający dokonanie opłaty skarbowej

II. OPŁATA SKARBOWA:

  • 598,00 zł za dokonanie czynności urzędowej polegającej na wydaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
  • 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - od każdego stosunku pełnomocnictwa

Opłatę skarbową można wnosić gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcz lub na rachunek bankowy:

Bank PEKAO S.A. I/O Wałcz Nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662

Tytuł (opis): „Opłata skarbowa za wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla dz. nr …….”.

Opłata skarbowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy.

Wyłączenia: Opłacie skarbowej podlega dokonanie czynności urzędowej na wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i wynosi 598 zł, z wyłączeniem wniosków składanych przez właścicieli /współwłaścicieli/ użytkowników  wieczystych/  współużytkowników wieczystych nieruchomości, którzy podlegają zwolnieniu z tej opłaty. W przypadku złożenia wniosku przez dwa podmioty, z których jeden nie jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem wieczystym/ współużytkownikiem wieczystym działki objętej wnioskiem –  wniosek ten również podlega opłacie skarbowej w kwocie 598 zł (solidarność podmiotowa).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU/DOKUMENTÓW:

Kancelaria Urzędu Miasta Wałcz lub korespondencyjnie na adres:.

Urząd Miasta Wałcz

Plac Wolności 1,

78-600 Wałcz

W przypadku formy elektronicznej korespondencję prosimy kierować przez ePUAP - podpisując przesyłkę podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym - na adres:

Skrytka ePUAP:      

/4am3ot27ub/skrytka

/4am3ot27ub/SkrytkaESP


IV. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - wydanie decyzji o warunkach zabudowy winno nastąpić w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku, a w przypadku decyzji o warunkach zabudowy dotyczącej obiektu budowlanego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a* ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, termin ten wynosi 21 dni. Do ww. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. uzyskanie uzgodnień), okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

art. 29 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia, o którym mowa w art. 30, budowa: wolno stojących, nie więcej niż dwukondygnacyjnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane, a budowa jest prowadzona w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych inwestora;

 

V. FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy, doręczona stronie za pisemnym, zwrotnym potwierdzeniem. Strona może odebrać decyzję osobiście za pisemnym potwierdzeniem odbioru w siedzibie Urzędu (pok. nr 203).


VI. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska, pok. nr 203,

tel. (67) 258-44-71 wew. 44 i 45


VII. TRYB ODWOŁAWCZY:

Odwołanie wnosi strona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem organu, który wydał decyzję  w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w 2-ch egz. w Kancelarii Urzędu Miasta, pok. 7.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Formularz wniosku docx 164.51 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 kwiecień 2020 10:49 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. środa, 19 styczeń 2022 14:07 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 20 styczeń 2022 14:29 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 13:25 Mirosław Gardziński
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 13:30 Mirosław Gardziński