Podstawa prawna: art. 30. ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wałcz.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1.    Wniosek o wypis i wyrys: (druk do pobrania poniżej w zakładce "Załączniki")
•     z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
•     ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Wałcza,
•    dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
Formularze wniosków można również pobrać w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska (pok. 203).

OPŁATY:
Opłata skarbowa:
•    od wypisu do 5 stron – 30,00 zł,
•    od wypisu powyżej 5 stron – 50,00 zł,
•    od wyrysu za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż 200,00 zł.

UWAGA! Opłatę skarbową w kwocie: 20,00 zł – za wyrys; 30,00 zł – za wypis wnosi się przed złożeniem wniosku, gotówką w kasie Urzędu Miasta Wałcza (pok. nr 14) lub na rachunek bankowy Banku PEKAO S.A. I/O Wałcz  Nr 31 1240 3712 1111 0000 4363 6662. Dowód wpłaty lub dokonania przelewu tytułem opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku.

W przypadku, gdy opłata skarbowa za wypis lub wyrys będzie wyższa od wpłaconej opłaty, należy, przed odebraniem wypisu lub wyrysuj, wpłacić brakującą różnicę, w ustalonej przez Urząd kwocie. Dowód wpłaty tej różnicy należy przedłożyć przy odbiorze wypisu lub wyrysu.
 
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Kancelaria Urzędu Miasta pok. 7.

TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 14 dni.

FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Wypis/ wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza zostanie doręczony stronie za pisemnym zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Wypis/ wyrys strona można odebrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. nr 203, za pisemnym pokwitowaniem odbioru.

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska, pok. nr 203, tel. 67 258 44 71 w. 44

TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

UWAGI:
1.    W przypadku niekompletności wniosku, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
2.    Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek doc 33.50 KB Przemysław Draus
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
poniedziałek, 20 kwiecień 2020 10:39 Przemysław Draus