Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ENEA Operator Sp. z o.o.

Rodzaj inwestycji – budowę słupa SN oraz budowę linii kablowych SN 15 kV na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 393/4 i 788/2 w Wałczu, w rejonie ul. Wronia.

 

Znak sprawy: ZPŚ.6733.29.2021                                                    

Wałcz, 06.10.2021 r.

Obwieszczenie

Na podstawie:
art. 53 ust. 1, w związku z art.4, ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku – o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 741) oraz art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.  U.  z  2021 roku poz. 735), Urząd Miasta Wałcz zawiadamia, że można się zapoznać z wnioskiem z dnia   29 września 2021 r.

ENEA Operator Sp. z o.o.
Ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę słupa SN oraz budowę linii kablowych SN 15 kV na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 393/4 i 788/2 w Wałczu, w rejonie ul. Wronia.

W ciągu 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, można w tut. Urzędzie Miasta, pokój Nr 203, zapoznać się z zamierzeniami Wnioskodawcy oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia i wnioski.

            Zgodnie z art. 35 § 5 Kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

            Na podstawie art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49a Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 roku poz. 735) strony postępowania zostaną zawiadomione o dalszym postępowaniu w sprawie w drodze publicznego ogłoszenia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 11 październik 2021 14:19 Przemysław Draus