1. USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r.o strażach gminnych.   
Dziennik Ustaw rok 1997 nr 123 poz. 779 (Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2003 r., Nr 130, poz. 1190; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 97, poz. 803; Dz.U. z 2010 r., Nr 182, poz. 1228; Dz.U. z 2011 r., Nr 5, poz. 13)

2.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 12 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 196 poz. 1520 w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

3.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 20 sierpnia 2004 r. Dziennik Ustaw rok 2004 nr 194 poz. 1999 w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże gminne (miejskie)

4.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH  I ADMINISTRACJI  z dnia 21 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1733 w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 76, poz. 415) 

5.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1731 w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)(ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 42, poz. 223) 

6.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 17 listopada 2003 r. Dziennik Ustaw rok 2003 nr 208 poz. 2026 w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
(Dz.U. z 2008 r., Nr 105, poz. 674; Dz.U. z 2008 r., Nr 191, poz. 1176; Dz.U. z 2009 r., Nr 131, poz. 1083; Dz.U. z 2010 r., Nr 217, poz. 1434; Dz.U. z 2011 r., Nr 36, poz. 190; Dz.U. z 2011 r., Nr 158, poz. 944)

7. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności

8.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1732 w sprawie form współpracy straży gminnej (miejskiej) z Policją oraz sposobu informowania wojewody o tej współpracy

9.ROZPORZĄDZENIERADYMINISTRÓW z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1720 w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską)


10.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 18 grudnia 1998 r. Dziennik Ustaw rok 1998 nr 161 poz. 1108 w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).

11. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1719 w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)

12. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 14 września 2004 r. Dziennik Ustaw rok 2004 nr 215 poz. 2185 w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)

13. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  z dnia 18 lipca 2008 r. Dziennik Ustaw rok 2008 nr 132 poz. 841 w sprawie kontroli ruchu drogowego
(Dz.U. z 2009 r., Nr 25, poz. 153; Dz.U. z 2009 r., Nr 196, poz. 1518; Dz.U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1836)

14. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 28 lipca 1998 r. Dziennik Ustaw rok 1998 nr 112 poz. 713 w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich)
(Dz.U. z 2004 r., Nr 227, poz. 2297; Dz.U. z 2009 r., Nr 218, poz. 1693)

15. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 5 sierpnia 2010 r.  Dziennik Ustaw rok 2010 nr 150 poz. 1012 w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)

16. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH l ADMINISTRACJI z dnia 1 kwietnia 2003 r. Dziennik Ustaw rok 2003 nr 65 poz. 611 w sprawie udzielania przez organy Policji, Straży Granicznej, straży miejskich lub organy wojskowe pomocy lub asysty pracownikowi organu podatkowego przy wykonywaniu czynności kontrolnych

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 grudzień 2020 07:34 Przemysław Draus