Tytuł Opublikowano Odsłony
Oferta w trybie art. 19 a / przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 23 czerwiec 2022 Odsłon: 7
Odpowiedź dotyczy interpelacji nr 61 - Bogusława Towalewska 22 czerwiec 2022 Odsłon: 11
Ogłoszenie o drugim przetargu na zbycie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną oraz usługowo mieszkaniową 22 czerwiec 2022 Odsłon: 24
Ogłoszenie o trzecim przetargu na zbycie działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalna wielorodzinną ul. Nowomiejska 22 czerwiec 2022 Odsłon: 28
„Dostosowanie Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu do wymogów ochrony p.poż – II etap (system sygnalizacji alarmu poż. SSP i roboty budowlane)” – II postępowanie 20 czerwiec 2022 Odsłon: 21
Protokół kontroli – protokół kontroli pojemników na odpady komunalne należące do mieszkańców budynku przy ul. Okulickiego 31 17 czerwiec 2022 Odsłon: 18
Protokół kontroli – kontrola obiektu dla uchodźców z Ukrainy w Parafii Prawosławnej przy ul. Kujawskiej 15A 17 czerwiec 2022 Odsłon: 11
Protokół nr 40/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30.05.2022 r. 15 czerwiec 2022 Odsłon: 14
Obwieszczenie o LV sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 28 czerwca 2022 roku o godz. 10:00 15 czerwiec 2022 Odsłon: 39
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 22.06.2022 r. (środa) g. 16:00 14 czerwiec 2022 Odsłon: 20
Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych w dniu 23.06.2022 r. (czwartek) godz. 16.00 14 czerwiec 2022 Odsłon: 8
Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dniu 21.06.2022 r. (wtorek) godz. 14.00 14 czerwiec 2022 Odsłon: 6
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogrody przydomowe Dz, 1217 14 czerwiec 2022 Odsłon: 15
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg i ulic zarządzanych przez Burmistrza Miasta Wałcz w 2022 roku 14 czerwiec 2022 Odsłon: 22
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia na ogrody przydomowe 14 czerwiec 2022 Odsłon: 18
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia na cele poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej 14 czerwiec 2022 Odsłon: 3
Przeprowadzenie audytu cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Wałcz 13 czerwiec 2022 Odsłon: 56
Wykaz imiennych głosowań z nadzwyczajnej LIV sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się 1 czerwca 2022 r. 13 czerwiec 2022 Odsłon: 6
Unieważnienie przetargu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - działka nr 5658/7 ul. Przemysłowa SSSE 13 czerwiec 2022 Odsłon: 135
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania: ,,Wykonanie przyłączy elektroenergetycznych wiat przystankowych do istniejącej sieci oświetlenia drogowego” 13 czerwiec 2022 Odsłon: 23
Wystąpienie pokontrolne – kontrola w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta Wałcz za 2021 rok. 10 czerwiec 2022 Odsłon: 9
Wystąpienie pokontrolne – Kontrola wydatków w zakresie kultury fizycznej, bez dotacji na MOSiR, za 2021 rok. 10 czerwiec 2022 Odsłon: 10
Odpowiedź do zapytania nr 83 – Krzysztof Piotrowski 10 czerwiec 2022 Odsłon: 16
Interpelacja nr 61 (dot. liczby złożonych deklaracji na odbiór odpadów do mieszkańców na dzień 31.12.2018 r., 31.12.2019 r., 31.12.2020 r.) 10 czerwiec 2022 Odsłon: 9
Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie działek pod zabudowę mieszkalną wielorodzinną ul. Nowomiejska 10 czerwiec 2022 Odsłon: 301
wykaz lokalu użytkowego - wchodzącego w skład gminnego zasobu przy ul. E. Plater 20 w Wałczu o pow. 28,10 m2 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu 10 czerwiec 2022 Odsłon: 7
WYNIK NABORU NA STANOWISKO: PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ 09 czerwiec 2022 Odsłon: 76
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o zawiadomieniu z art. 10 kpa postępowania o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego 09 czerwiec 2022 Odsłon: 7
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod prowadzenie innej działalności gospodarczej 09 czerwiec 2022 Odsłon: 7
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, polegająca na budowie 2 przejść dla pieszych i rowerzystów oraz dwóch odcinków ścieżki pieszo-rowerowej. II Postępowanie 08 czerwiec 2022 Odsłon: 30
Posiedzenie Komisja Rewizyjnej w dniu 15.06.2022 r. (środa) godz. 10.00 07 czerwiec 2022 Odsłon: 8
Oświadczenia majątkowe - Radni Miasta Wałcz (2022 rok) 07 czerwiec 2022 Odsłon: 119
Raport o stanie Gminy Miejskiej Wałcz za 2021 rok 07 czerwiec 2022 Odsłon: 37
Odpowiedź dotyczy interpelacji nr 60 – Magdalena Świątkowska 07 czerwiec 2022 Odsłon: 15
Wykaz nieruchomości do zbycia na rzecz obecnego użytkownika wieczystego – działka nr 5527/6 ul. Bydgoska 07 czerwiec 2022 Odsłon: 17
Wykaz nieruchomości do zbycia os. Filmowe – działki nr 5654/161, 5654/126, 5654/176 07 czerwiec 2022 Odsłon: 33
Wykaz nieruchomości do zbycia ul. J. Słowackiego os. Filmowe – działki nr 5661/59, 5661/58 5654/130, 5661/57 5654/129 07 czerwiec 2022 Odsłon: 21
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogrody przydomowe. 07 czerwiec 2022 Odsłon: 18
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod ogrody przydomowe oraz tymczasowe wiaty rekreacyjne 07 czerwiec 2022 Odsłon: 10
Rozporządzenie Nr 7/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego 03 czerwiec 2022 Odsłon: 13
Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem 03 czerwiec 2022 Odsłon: 19
Wynik naboru na stanowisko: Podinspektor ds. Podatków i Płac 02 czerwiec 2022 Odsłon: 88
Protokół nr 39/22 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 21.04.2022 r. 31 maj 2022 Odsłon: 11
Zapytanie nr 83 (dot. organizacji w mieście półkolonii dla dzieci) 31 maj 2022 Odsłon: 12
Interpelacja nr 60 (dot. granic administracyjnych ulicy Gen. Władysława Andersa położonej na obrzeżach Miasta Wałcz) 31 maj 2022 Odsłon: 11
Wynik naboru na stanowisko: Inspektor ds. Archiwum Zakładowego 30 maj 2022 Odsłon: 89
Wynik naboru na stanowisko: Inspektor ds. Informatyki 30 maj 2022 Odsłon: 70
Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego w 2022 roku wraz z informacją o naborze kandydatów do opiniowania ofert w przedmiotowym kon 27 maj 2022 Odsłon: 34
Protokół nr 37/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 23.03.2022 r. 27 maj 2022 Odsłon: 14
Protokół nr 36/22 z posiedzenia Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 16.02.2022 r 27 maj 2022 Odsłon: 14