Tytuł Opublikowano Odsłony
Urząd Miasta Wałcz zawiadamia, że można się zapoznać z wnioskiem z dnia 13 stycznia 2020 r. 19 styczeń 2021 Odsłon: 3
Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym w stosunku do mikro, małych i średnich przedsiębiorców - działka nr 5659/19 i działka nr 5659/20 ul. Kołobrzeska, teren Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 19 styczeń 2021 Odsłon: 2
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie DŚU dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 10MW 18 styczeń 2021 Odsłon: 2
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wałcz o wszczęciu postępowania w sprawie DŚU dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni słonecznej (fotowoltaicznej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy do 1MW – Wałcz 355/3 18 styczeń 2021 Odsłon: 0
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza przetarg na dzierżawę nieruchomości na dzierżawę nieruchomości gminnych gruntowych, z przeznaczeniem pod postawienie 11 kontenerów na gromadzenie zużytych ubrań 18 styczeń 2021 Odsłon: 2
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 2369/14 i 2370/8 położonej przy os. Nowe Morzyce w Wałczu, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Wałcz 18 styczeń 2021 Odsłon: 13
Plan zamówień publicznych 2021 15 styczeń 2021 Odsłon: 18
Protokół nr 19/20 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji z dnia 30.11.2020 r. 14 styczeń 2021 Odsłon: 5
Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny w roku 2021 13 styczeń 2021 Odsłon: 6
Urząd Miasta Wałcz zawiadamia, że można się zapoznać z wnioskiem z dnia 7 stycznia 2020 r. 12 styczeń 2021 Odsłon: 18
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod garaż, ogrody przydomowe, prowadzenie innej działalności 12 styczeń 2021 Odsłon: 16
Wykaz działek przeznaczonych do użyczenia: ul. Dworcowa - działka pod podjazd dla osoby niepełnosprawnej 12 styczeń 2021 Odsłon: 6
Urząd Miasta Wałcz zawiadamia, że można się zapoznać z wnioskiem z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielor 12 styczeń 2021 Odsłon: 9
Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadania inwestycyjnego pn.: „Ożywienie społeczno-kulturalne obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu” 12 styczeń 2021 Odsłon: 48
Świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców w miejskich szkołach podstawowych w roku 2021 w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2021 rok. 12 styczeń 2021 Odsłon: 17
Uzupełnienie zapytania nr 67 (dot. wywozu odpadów komunalnych) 11 styczeń 2021 Odsłon: 19
Interpelacja nr 44 (dot. braku wykonania naprawy ul. Królowej Jadwigi w ramach gwarancji) 11 styczeń 2021 Odsłon: 14
Budżet, wykonanie oraz zmiany (2021 r.) 11 styczeń 2021 Odsłon: 16
Wykaz lokalu użytkowego - wchodzącego w skład gminnego zasobu przy Al. Zdob. Wału Pom. 9 w Wałczu o pow. 25,00 m2 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu. 11 styczeń 2021 Odsłon: 1
Wykaz lokalu użytkowego - wchodzącego w skład gminnego zasobu przy Al. Zdob. Wału Pom. 11 w Wałczu o pow. 41,90 m2 w Wałczu, przeznaczonego do wynajmu. 11 styczeń 2021 Odsłon: 3
Przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz: Al. Zdob. Wału Pom. 11 w Wałczu (pow. 41,90 m2) 11 styczeń 2021 Odsłon: 4
Ogólna klauzula ochrony danych osobowych 08 styczeń 2021 Odsłon: 14
Inspektor Ochrony Danych 08 styczeń 2021 Odsłon: 13
Petycja ws. komunikacji miejskiej dla krwiodawców 08 styczeń 2021 Odsłon: 12
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia pod: pawilony handlowe, ogrody przydomowe, cele rolne, cele ogrodowe i rekreację, tymczasowe wiaty rekreacyjne, pomieszczenie gospodarcze. 07 styczeń 2021 Odsłon: 34
Wykaz nieruchomości Gminy Miejskiej Wałcz przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym położonych na terenie miasta Wałcz: Działka oznaczona Nr ewidencyjnym 1093/1 07 styczeń 2021 Odsłon: 43
Wykaz działek przeznaczonych do użyczenia: Działka, położona w Wałczu przy os. Dolne Miasto 07 styczeń 2021 Odsłon: 15
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: ul. Wojska Polskiego 30/1 07 styczeń 2021 Odsłon: 17
Wykaz lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców: przy ul. Poniatowskiego 8/21 07 styczeń 2021 Odsłon: 16
Posiedzenie Komisji Budżetu w dniu 13.1.2021 r. (środa) g. 16:00 07 styczeń 2021 Odsłon: 10
Odpowiedź na zapytanie nr 67 – Piotr Romanowski 07 styczeń 2021 Odsłon: 30
Odpowiedź na zapytanie nr 66 – Piotr Romanowski 07 styczeń 2021 Odsłon: 23
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 11.01.2021 r. (poniedziałek) godz. 16.00 04 styczeń 2021 Odsłon: 16
Stawki podatków 04 styczeń 2021 Odsłon: 217
Wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się w dniu 24 listopada 2020 roku. 04 styczeń 2021 Odsłon: 10
Przetarg na wysokość czynszu najmu wolnego, na najem lokalu mieszkalnego o pow. 89,56 m2, położonego w Wałczu, przy ulicy gen. L. Okulickiego 29a/4 w Wałczu 04 styczeń 2021 Odsłon: 11
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie miasta lokacyjnego 23 grudzień 2020 Odsłon: 19
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów produkcyjno-składowych w rejonie Olszynki 23 grudzień 2020 Odsłon: 11
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Kilińszczaków 23 grudzień 2020 Odsłon: 8
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Gen. L. Okulickiego 23 grudzień 2020 Odsłon: 8
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów usług i zieleni w rejonie ul. Generała Władysława Andersa 23 grudzień 2020 Odsłon: 7
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie ul. Podgórnej 23 grudzień 2020 Odsłon: 6
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w rejonie al. Zdobywców Wału Pomorskiego – las komunalny 23 grudzień 2020 Odsłon: 3
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ulic Nowomiejskiej i Chrząstkowo 23 grudzień 2020 Odsłon: 7
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Wroniej 23 grudzień 2020 Odsłon: 3
Podatki: od Nieruchomości, Rolny, Leśny 23 grudzień 2020 Odsłon: 356
Opłata prolongacyjna 23 grudzień 2020 Odsłon: 20
Opłata targowa 23 grudzień 2020 Odsłon: 12
Opłata adiacencka 23 grudzień 2020 Odsłon: 20
Zwrot podatku akcyzowego 23 grudzień 2020 Odsłon: 19