Tytuł Opublikowano Odsłony
Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 2.02.2023 r 31 styczeń 2023 Odsłon: 10
Wykonanie napraw bieżących dróg gruntowych oraz wzmocnionych destruktem asfaltowym 31 styczeń 2023 Odsłon: 21
Nabór na stanowisko Inspektora / Podinspektora ds. Księgowości Budżetowej 30 styczeń 2023 Odsłon: 55
Nabór na stanowisko Inspektora / Podinspektora ds. Księgowości Budżetowej 30 styczeń 2023 Odsłon: 71
Nabór na stanowisko Inspektora / Podinspektora ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego 30 styczeń 2023 Odsłon: 55
Nabór na stanowisko Inspektora / Podinspektora ds. Płac 30 styczeń 2023 Odsłon: 56
Protokół kontroli – Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne w Polsce na przykładzie wybranych miast 30 styczeń 2023 Odsłon: 9
Wystąpienie pokontrolne - Ocena realizacji zadań nałożonych na gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 30 styczeń 2023 Odsłon: 7
Wystąpienie pokontrolne – P/22/078 Działania gmin na rzecz poprawy stanu technicznego budynków z mieszkaniami o warunkach substandardowych 30 styczeń 2023 Odsłon: 7
Obwieszczenie o nadzwyczajnej LXV sesji Rady Miasta Wałcz w dniu 31 stycznia 2023 roku o godz. 8:30 30 styczeń 2023 Odsłon: 40
Oferta w trybie art. 19 - profilaktyka uzależnień 27 styczeń 2023 Odsłon: 10
Oferta w trybie art. 19 a - profilaktyka uzależnień 27 styczeń 2023 Odsłon: 89
Prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze urządzeń energetycznych i urządzeń oświetlenia zewnętrznego 26 styczeń 2023 Odsłon: 22
Burmistrz Miasta Wałcz informuje o wydaniu decyzji nr 1P/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 25 styczeń 2023 Odsłon: 17
Opracowanie ekspertyz technicznych obiektów mostowych: most na rzece Pilca ul. Rzeczna – Promenada, kładka dla pieszych Bukowina, przepust na rzece Pilca ul Młynarska, przepust na rzece Pilca ul. Rzeczna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Wałcz 25 styczeń 2023 Odsłon: 84
Wykonanie prac geodezyjnych na potrzeby Gminy Miejskiej Wałcz w roku 2023 24 styczeń 2023 Odsłon: 34
Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu: podniesienie poziomu wyszkolenia drużyny seniorów 23 styczeń 2023 Odsłon: 36
Zarządzenie Burmistrza Miasta Wałcz w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu 23 styczeń 2023 Odsłon: 63
Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia na rzecz ich najemców ul. Kaszubska 20 styczeń 2023 Odsłon: 28
Wykaz lokalu przeznaczonego do zbycia na rzecz jego najemcy 20 styczeń 2023 Odsłon: 21
Burmistrz Miasta Wałcz informuję o wszczęciu postępowania w sprawie wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 20 styczeń 2023 Odsłon: 30
Informacja o wyniku naboru Aplikant/Straznik Strazy Miejskiej 20 styczeń 2023 Odsłon: 90
Wykaz działek przeznaczonych do wydzierżawienia 20 styczeń 2023 Odsłon: 28
Informacja o wyniku naboru - Główny Specjalista ds Architektury Miejskiej 20 styczeń 2023 Odsłon: 70
Wynik naboru na stanowisko: Inspektor ds. Inwestycji 20 styczeń 2023 Odsłon: 112
Wykonanie pisemnych opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w roku 2023 20 styczeń 2023 Odsłon: 28
Sukcesywna dostawa artykułów biurowych do Urzędu Miasta Wałcz w roku 2023 20 styczeń 2023 Odsłon: 115
Plan zamówień publicznych 2023 20 styczeń 2023 Odsłon: 63
Posiedzenie Komisji Budżetu i Gospodarki w dniu 25.01.2023 r. 19 styczeń 2023 Odsłon: 16
Obwieszczenie ws. konieczności wykonania Raportu Oddziaływania na Środowisko 19 styczeń 2023 Odsłon: 8
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Wałcz ws. projektu uchwały kąpieliskowej 19 styczeń 2023 Odsłon: 9
Ogłoszenie o przetargu - trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 5654/161 os. Filmowe 19 styczeń 2023 Odsłon: 110
Ogłoszenie o przetargu - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 4 działek usytuowanych przy ul. J. Słowackiego zabudowa mieszkalna jednorodzinna 19 styczeń 2023 Odsłon: 86
Ogłoszenie o przetargu - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki nr 5661/46 ul. J. Słowackiego - zab. usługowo-mieszkalna 19 styczeń 2023 Odsłon: 42
Ogłoszenie o przetargu - pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działke nr 5654/294 i 5654/293 ul. Nowomiejska - zabud. mieszkalna wielorodzinna 19 styczeń 2023 Odsłon: 85
Wniosek o udział w programie likwidacji wyrobów zawierających azbest - 2023 r 18 styczeń 2023 Odsłon: 17
Ogłoszenie o przetargu ul. Ciasna - pod zabudowę garażową 17 styczeń 2023 Odsłon: 69
Wykaz imiennych głosowań z LXIV sesji Rady Miasta Wałcz, która odbyła się w dniu 16-28 grudnia 2022 r 16 styczeń 2023 Odsłon: 32
Informacja o wyniku naboru na stanowisko Podinspektora ds Organizacyjnych 13 styczeń 2023 Odsłon: 205
„Świadczenie usług z zakresu opieki weterynaryjnej w roku 2023 na terenie miasta Wałcz”. 12 styczeń 2023 Odsłon: 53
Prace remontowe, konserwacyjne i naprawcze urządzeń energetycznych i urządzeń oświetlenia zewnętrznego. 12 styczeń 2023 Odsłon: 50
Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 19.01.2023 r. 12 styczeń 2023 Odsłon: 18
Protokół nr 37/22 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miasta Wałcz, które odbyło się w dniu 22.11.2022 roku 05 styczeń 2023 Odsłon: 48
Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkurs dla podmiotów leczniczych na wybór realizatorów świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na 2023 rok 04 styczeń 2023 Odsłon: 50
Informacja o wyniku naboru - Podinspektor ds Społecznych 03 styczeń 2023 Odsłon: 168
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu w ramach najmu socjalnego na rok 2023 02 styczeń 2023 Odsłon: 38
Lista osób uprawnionych do przydziału lokalu na czas nieoznaczony na rok 2023 02 styczeń 2023 Odsłon: 34
Wystąpienie pokontrolne – w zakresie ożywienia społeczno-kulturalnego obszaru w rejonie ul. Wojska Polskiego w Wałczu 02 styczeń 2023 Odsłon: 43
Wystąpienie pokontrolne – wykonanie budżetu Miasta Wałcz za I półrocze 2022 rok 02 styczeń 2023 Odsłon: 36
Wystąpienie pokontrolne – sprawozdanie z realizacji zadań oraz wykonania budżetu za rok 2021 – wypracowanie wniosku absolutoryjnego 02 styczeń 2023 Odsłon: 35