Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta, które odbędzie się w dniu 18.05.2021 roku (wtorek) o godz. 15.30. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 4. Informacja z działalności Wałeckiego Centrum Kultury za 2020 r.
 5. Informacja z działalności Muzeum Ziemi Wałeckiej za 2020 r.
 6. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę Nr VII/SLI/325/18 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Wałczu i nadania mu statutu oraz zmiany innej uchwały,
  2. zmieniająca uchwałę Nr VIII/V/57/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wałczu oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Wałczu,
  3. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  4. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021 – 2029.
 7. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 12 maj 2021 09:06 Przemysław Draus