Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta, które odbędzie się w dniu 23.03.2020 roku (wtorek) o godz. 15.30. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Podsumowanie roku sportowego i kulturalnego 2020.
5. Realizacja Strategii Rozwoju Miasta Wałcz do roku 2025 w zakresie edukacji, sportu, kultury, turystyki i promocji miasta.
6. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:

  1. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży za rok 2021 przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Miejskiej Wałcz i zwrotu części tej opłaty,
  2. zmieniająca uchwałę Nr VII/SXX/118/16 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Wałcz, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Wałcz, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków,
  3. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  4. w sprawie rozpatrzenia petycji (w sprawie zwolnienia z podatku),
  5. w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców (w sprawie oświetlenia tymczasowego Os. Batorego),
  6. w sprawie rozpatrzenia petycji (w sprawie oświetlenia ścieżki pieszo – rowerowej Nowomiejska – Chrząstkowo).

7. Sprawy bieżące i wolne głosy.
8. Zakończenie posiedzenia Komisji.


Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Oświaty (…)
/-/ Anna Korzeniewska

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 23 marzec 2021 12:49 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 23 marzec 2021 12:50 Przemysław Draus