Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta, które odbędzie się w dniu 9.02.2020 roku (wtorek) o godz. 15.30. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 4. Informacja z działalności MOSiR-u za rok 2020. Kierunki działań na 2021 r.
 5. Zapoznanie się ze sposobami wykorzystania środków przeznaczonych na oświatę, kulturę, sport, turystykę i promocję miasta za 2020 r.:
  1) informacja z Wydziału Edukacji,
  2) informacja z Wałeckiego Centrum Kultury,
  3) informacja z Muzeum Ziemi Wałeckiej,
  4) informacja z Wydziału Rozwoju, Sportu i Promocji Miasta.
 6. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
  1) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  2) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021 – 2029,
  3) w sprawie załatwienia wniosku,
  4) w sprawie załatwienia wniosku.
 7. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 8. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za 2020 rok.
 9. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem
Przewodnicząca
Komisji Oświaty (…)

 /-/  Anna Korzeniewska

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 05 luty 2021 08:00 Przemysław Draus