Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Rady Miasta, które odbędzie się w dniu 19.10.2021 roku (wtorek) o godz. 14.00 Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Miejskiej Wałcz w roku szkolnym 2020/2021.

5. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:

  • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021 – 2029,
  • w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz.

6. Sprawy bieżące i wolne głosy.

7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

                                                                   

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Oświaty (…)

/-/ Marek Giłka

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 październik 2021 08:24 Mirosław Gardziński