Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta, które odbędzie się 20.05.2021 roku (czwartek) o godz. 16.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 4. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy za 2020 r.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Miejskiej Wałcz.
 6. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2020 rok oraz potrzeby na 2021 r.
 7. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
  1. zmieniająca uchwałę Nr VII/SLI/325/18 w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego w Wałczu i nadania mu statutu oraz zmiany innej uchwały,
  2. zmieniająca uchwałę Nr VIII/V/57/19 w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Wałczu oraz maksymalnej wysokości za wyżywienie w Żłobku Miejskim w Wałczu,
  3. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
  4. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
  5. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021 – 2029.
 8. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 9. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych (…)
/-/ Piotr Romanowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 13 maj 2021 07:41 Przemysław Draus