Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta, które odbędzie się 22.04.2021 roku (czwartek) o godz. 16.00.

Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Wałcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 r.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2020 r.
 6. Opinie na temat przedłożonych projektów uchwał:
  1. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  2. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Miejskiej Wałcz,
  3. w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miejskiej Wałcz oraz określenia sezonu kąpielowego w 2021 roku,
  4. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.
 7. Sprawy bieżące i wolne głosy.
 8. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji
Spraw Społecznych (…)
/-/ Piotr Romanowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 15 kwiecień 2021 13:26 Przemysław Draus