Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta, które odbędzie się 21.10.2021 roku (czwartek) o godz. 16.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 • Informacje dotyczące zaawansowania i procedury planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Orlej.
 • Zaopiniowanie projektów uchwał:
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
 • zmieniająca uchwałę nr VIII/XIX/182/20 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Wałcz,
 • w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego z wnioskiem o zniesienie urzędowej nazwy miejscowości Sosnówka w mieście Wałcz,
 • w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy,
 • zmieniająca uchwałę nr VIII/XXI/192/20 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
 • zmieniająca uchwałę nr VIII/XXVI/223/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
 • w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021 – 2029,
 • w sprawie zlecenia kontroli doraźnej nieprzewidzianej w rocznym planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz.
 • Oferta partnerstwa Trees For Europe.
 • Sprawy bieżące i wolne głosy.
 • Zakończenie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

Spraw Społecznych (…)

/-/Piotr Romanowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 20 październik 2021 08:34 Mirosław Gardziński