1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
4. Informacja z wykonania budżetu miasta za I półrocze 2021 r.
5. Zaopiniowanie projektów uchwał:
1) w sprawie zaliczenia ulicy Okrężnej, ulicy Pożarnej i ulicy Stanisława Wyspiańskiego do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu,
2) zmieniająca uchwałę nr VIII/XXXIV/300/21 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Wałcz w roku 2021,
3) zmieniająca uchwałę nr VIII/XXXVIII/350/21 w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miejskiej Wałcz oraz jej jednostkom organizacyjnym,
4) zmieniająca uchwałę nr VIII/XIV/134/19 w sprawie regulaminu dostarczania wody
i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Wałcz,
5) w sprawie przekształcenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu w jednostkę budżetową pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu,
6) w sprawie utworzenia Spółdzielni Socjalnej „Ważka”,
7) w sprawie zmian w budżecie miasta na 2021 r.,
8) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Wałcz na lata 2021 – 2029,
9) w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Wałcz do Komisji Mieszkaniowej,
10) w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Spraw Społecznych, Rodziny, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Wałcz.
6. Sprawy bieżące i wolne głosy.
7. Zakończenie posiedzenia Komisji.


Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

Spraw Społecznych (…)

/-/ Piotr Romanowski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. poniedziałek, 13 wrzesień 2021 13:55 Mirosław Gardziński