Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 15.06.2021 roku (wtorek) o godz. 8.30. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  4. Przyjęcie protokołu nr 26/21 z posiedzenia Komisji w dniu 26.05.2021 r.
  5. Omówienie Projektu Wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie sprawozdania
    z realizacji zadań oraz wykonania budżetu za rok 2019 - wypracowanie wniosku absolutoryjnego.
  6. Sprawy bieżące.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,
Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/ Bożena Terefenko

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 15 czerwiec 2021 12:06 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony. wtorek, 15 czerwiec 2021 12:06 Przemysław Draus