Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 26.05.2021 roku (środa) o godz. 15.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  4. Przyjęcie protokołu nr 25/21 z posiedzenia Komisji w dniu 7.04.2021 r.
  5. Omówienie Projektu wystąpienia pokontrolnego w zakresie skarg i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta w 2020 roku.
  6. Omówienie Projektu wystąpienia pokontrolnego w zakresie wydatkowania środków publicznych w Wałeckim Centrum Kultury.
  7. Omówienie Projektu wystąpienia pokontrolnego w zakresie dotacji udzielanych instytucjom oraz organizacjom pozarządowym w 2020 roku przez Burmistrza Miasta Wałcz, ze środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  8. Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie sprawozdania z realizacji zadań oraz wykonania budżetu za rok 2020 - wypracowanie wniosku absolutoryjnego.
  9. Sprawy bieżące.
  10. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
/-/  Bożena Terefenko

         

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 21 maj 2021 14:25 Przemysław Draus