Informuję o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się
w dniu 30.05.2022 roku (poniedziałek) o godz. 14.00. Na podstawie
art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

 

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Stwierdzenie quorum.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  • Przyjęcie protokołu nr 39/22 z posiedzenia Komisji w dniu 21.04.2022 r.
  • Omówienie projektu wystąpienie pokontrolnego z kontroli wydatków w zakresie kultury fizycznej, bez dotacji na MOSiR, za 2021 rok.
  • Sprawy bieżące.
  • Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Gnojewski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 27 maj 2022 11:56 Mirosław Gardziński