Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 17.02.2022 roku (czwartek) o godz. 9.30. Na podstawie
art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

  • Otwarcie posiedzenia.
  • Stwierdzenie quorum.
  • Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
  • Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli w zakresie realizacji uchwał Rady Miasta Wałcz za 2021 rok.
  • Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli w zakresie skarg
    i wniosków kierowanych do Urzędu Miasta w 2021 roku.
  • Powołanie Zespołu kontrolnego do przeprowadzenia kontroli wydatków na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe za 2021 rok.
  • Sprawy bieżące.
  • Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Gnojewski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 16 luty 2022 12:14 Mirosław Gardziński