Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 10.02.2022 roku (czwartek) o godz. 13.00. Na podstawie
art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Porządek posiedzenia:

 • Otwarcie posiedzenia.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 • Omówienie projektu wystąpienia pokontrolnego z kontroli dotyczącej współudziału
  i wydatkowania przez Gminę Miejską Wałcz środków finansowych na organizację
  XCI Mistrzostw Polski Seniorów i XX Mistrzostw Polski Seniorek w Boksie, w dniach
  16-20 listopada 2020 r. w Wałczu
 • Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie określenia sposobu sporządzania sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych i zakończonych kontroli.
 • Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2021 roku.
 • Sprawy bieżące.
 • Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Z poważaniem,

Przewodniczący Komisji

Rewizyjnej

/-/ Tadeusz Gnojewski

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 04 luty 2022 13:22 Mirosław Gardziński