Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 5.02.2021 roku (piątek) o godz. 14.00. Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

PORZĄDEK POSIEDZENIA:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  4. Omówienie skargi na Burmistrza Miasta.
  5. Omówienie petycji mieszkańców osiedla Chrząstkowo.
  6. Omówienie petycji w zakresie zmiany prawa miejscowego (zwolnienie z podatku od nieruchomości).
  7. Omówienie i przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2020.
  8. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia Komisji.


Przewodniczący Komisji
    Skarg (…)

   Bartosz Ćmiel

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 03 luty 2021 08:05 Przemysław Draus