Informuję o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 7.10.2021 roku (czwartek) o godz. 14.00.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Przyjęcie protokołów z posiedzeń Komisji:
1) nr 27/21 z dnia 30.08.2021,
2) nr 28/21 z dni 2, 10 oraz 15.09.2021.
5. Omówienie skargi.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Zastępca Przewodniczącej
Komisji Skarg (…)

/-/ Alfred Mikłaszewicz

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 01 październik 2021 09:36 Mirosław Gardziński