Zawiadamiam o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Wałcz, które odbędzie się w dniu 2.09.2021 roku (czwartek) o godz. 9.00.
Na podstawie art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw posiedzenie Komisji odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).
PORZĄDEK POSIEDZENIA:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
4. Projekt uchwały w sprawie załatwienia wniosku.
5. Omówienie petycji.
6. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
7. Zakończenie posiedzenia Komisji.

Przewodnicząca Komisji
Skarg (…)

/-/ Halina Kuch

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 08 wrzesień 2021 14:44 Mirosław Gardziński